ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ
SLNO. SUBJECT DATE   LINKED FILE NAME SIZE SEC CASE WORKER SUPTD/ADPI/SADPI
11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) ಎ ಮತ್ತು 4(2) ಬಿ.
ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

02-11-2022

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) ಎ ಮತ್ತು 4(2) ಬಿ.
ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

RTI 41B

40.85 MB

ಜಗದೇವಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಬಿ.ಜಿತೆಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) -1) 
10

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ - 4(1) ಎ ಮತ್ತು 4(1) ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಮಾಹಿತಿ.  ಅಕ್ಟೋಬರ-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ.

07-12-2021

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ - 4(1) ಎ ಮತ್ತು 4(1) ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಮಾಹಿತಿ.  ಅಕ್ಟೋಬರ-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ.

 

PDF 4(1)(b) Govt 30-11-21 Final 2020-21

4(1)A

closed file (A)

closed file (B)

closed file (C)

closed file (D)

closed file (E)

Disposed Files 

 

PDF 4(1)(b) Govt 30-11-21 Final 2020-21

4(1)A

closed file (A)

closed file (B)

closed file (C)

closed file (D)

closed file (E)

 

Disposed Files 

600 KB

1.86 MB

548 Kb

1.18 MB

1.75 MB

10.5 MB

 

400 KB

 ಸಿದ್ಧರಾಜ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆವಟೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:  ಜಿತೇಂದ್ರ.ಬಿ

8 2017-ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ-4(1)A CPI FILES LIST|4(1)A WORK ALLOTMENT LIST 2017   41Acpifilelist 1.92MB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
|4(1)B 2017 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/RTI2013_41B.pdf 41b.PDF 28.5MB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
7 2016-17 ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ-4(1)A ಮುಚ್ಚಿದ ಕಡತಗಳು 2016-17 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/RTI 2016-17-CLOSED FILES LIST- 4(1)(A) .pdf RTI 2016-17-CLOSED FILES LIST- 4(1)(A) .pdf 2.77MB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
1.|4(1)B(10) ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ವಿವರ 2016-17 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/RTI- 2016-17-SALARY INFO-4(1)(B)(10) .pdf RTI- 2016-17-SALARY INFO-4(1)(B)(10) .pdf 17.9KB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
|4(1)B(16) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ 2016-17 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/RTI-2016-17- PIO INFO 4(1)(B)(16) .pdf RTI-2016-17- PIO INFO 4(1)(B)(16) .pdf 5.15MB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
6 1. ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕ 2014-15 ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ-4(1)(A)| 2014-15 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/4(1) A .pdf 4(1) A .pdf 85.4KB, Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
4(1)(B) 2014-15 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/RTI-2005 41B .pdf RTI-2005 41B .pdf 195KB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
5 1. 2014-15 ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ-4(1)ಬಿ| 2014-15 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/rti41A_2015 .pdf rti41A_2015 .pdf 3.38MB, Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
ಮುಚ್ಚಿದ ಕಡತಗಳು 4(1)ಎ-5(1) 2014-15 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/RTI-2005 41B (1) .pdf RTI-2005 41B (1) .pdf 195KB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
4 1. 2014 ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ-4(1)ಬಿ| 2014 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/rti4_1_b and 5_1_of2014 .pdf rti4_1_b and 5_1_of2014 .pdf 187KB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
ಮುಚ್ಚಿದ ಕಡತಗಳು 4(1)ಎ 2014 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/rti_closed files_4_1(a)_ 2014 (1)xlsx (1).pdf rti_closed files_4_1(a)_ 2014 (1).xls.PDF 2.52MB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
3 2. 2013 ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ -4(1)ಬಿ| 2013 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/RTI2013_41B .pdf RTI2013_41B .pdf 316KB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
4(1)ಎ 2013 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/RTI201341A .pdf RTI201341A .pdf 1.69MB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
2 3. 2012 ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ -4(1)ಬಿ| 2012 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/rti4_1_B AND 5_1__2012 .pdf rti4_1_B AND 5_1__2012 .pdf 261KB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
4(1)ಎ 2012 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/rti4(1)(A)-2012 .pdf rti4(1)(A)-2012 .pdf 9.14MB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
1 4. 2009-2010 ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ -4(1)ಬಿ| 2009-10 https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/RTI/rti-09-10 .pdf rti-09-10 .pdf 192KB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI
4(1)ಎ 2009-10   rti41a (2).xls 2.92MB Shashi kant reddi S.AWATI/CHNDRAKANT KULKARNI

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-11-2022 05:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080