ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು.

 

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

 

ಸಂಪರ್ಕ

ಸಂಪರ್ಕ ಫೈಲಿನ ಹೆಸರು

ಗಾತ್ರ

ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

47 1999 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 06-02-2024

1999 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

20 years order

1.0 MB

ಲತಾಶ್ರೀ ಸೇರಿಕಾರ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಭೀಮಾಶಂಕರ.


ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ್

46 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  06-02-2024

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

15 year anx

15 year order

15 year anx

15 year order

0.98 MB

388 KB

 ಲತಾಶ್ರೀ ಸೇರಿಕಾರ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಭೀಮಾಶಂಕರ.


ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ್

45 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇóಶನರಿ ಗ್ರೂಪ್.’ಬಿ’ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 06-02-2024

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇóಶನರಿ ಗ್ರೂಪ್.’ಬಿ’ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

10 year anx

10 year Order

 

10 year anx

10 year Order

882 KB

390 KB

 ಲತಾಶ್ರೀ ಸೇರಿಕಾರ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಭೀಮಾಶಂಕರ.


ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ್

44 2024 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದ(ದಿನಾಂಕ: 01/01/2024 ರಿಂದ 31/12/2024) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೬೦ ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಪೂರೈಸಿ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 05-10-2023 2024 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದ(ದಿನಾಂಕ: 01/01/2024 ರಿಂದ 31/12/2024) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೬೦ ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಪೂರೈಸಿ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 2024 Retirement List of GroupB officer 2.59 MB ಲತಾಶ್ರೀ ಸೇರಿಕಾರ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಭೀಮಾಶಂಕರ.


ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ್

43 ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  10,15 ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಜ್ಷಾಪನಗಳ ತಿದ್ದೋಲೆ  ಆದೇಶಗಳು. 29-09-2023 ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  10,15 ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಜ್ಷಾಪನಗಳ ತಿದ್ದೋಲೆ  ಆದೇಶಗಳು. DocScanner Sep 27, 2023 10-32 AM 3.08 MB ಲತಾಶ್ರೀ ಸೇರಿಕಾರ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಭೀಮಾಶಂಕರ.


ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ್

42 1999 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.   1999 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 20 Years 689 KB ಲತಾಶ್ರೀ ಸೇರಿಕಾರ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಭೀಮಾಶಂಕರ.


ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ್

41 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.    ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 15 Years 500 KB ಲತಾಶ್ರೀ ಸೇರಿಕಾರ.

ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಭೀಮಾಶಂಕರ.


ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ್

40 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇóಶನರಿ ಗ್ರೂಪ್.’ಬಿ’ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-08-2023 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇóಶನರಿ ಗ್ರೂಪ್.’ಬಿ’ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 10 years 885 KB  ಲತಾಶ್ರೀ ಸೇರಿಕಾರ.

ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಭೀಮಾಶಂಕರ.


ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಗೋದಾವರಿ ಪಾಟೀಲ್

39 2023 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 05-12-2022 2023 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. retirement listDec 5, 2022 3-51 PM 1.50 MB ಲತಾಶ್ರೀ. ಸೇರಿಕಾರ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು :ಗೋದಾವರಿ. ಪಾಟೀಲ್

38  
ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಲಬುರ್ಗಿ:
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
01-11-2022 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 19 PROMOTION LIST 4.50 MB
ಅಲ್ಲಾದೀನ್
ಜಿ ಎ: ರಮೇಶ್ ಇಜೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರಿಶ್ ಪಾಟೀಲ್
37 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  01-11-2022 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  18 PROMOTION LIST 1.33 MB  ಅಲ್ಲಾದೀನ್  
ಜಿ ಎ: ರಮೇಶ್ ಇಜೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರಿಶ್ ಪಾಟೀಲ್
36  
ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಲಬುರ್ಗಿ:
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ (ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೇರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 
01-11-2022 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ (ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೇರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  17 PROMOTION LIST 1.42 MB  ಅಲ್ಲಾದೀನ್
ಜಿ ಎ: ರಮೇಶ್ ಇಜೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರಿಶ್ ಪಾಟೀಲ್ 
35
ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಲಬುರ್ಗಿ:
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೇರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
01-11-2022 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೇರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 16 PROMOTION LIST 2.37 MB

ಅಲ್ಲಾದೀನ್
 
ಜಿ ಎ: ರಮೇಶ್ ಇಜೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರಿಶ್ ಪಾಟೀಲ್ 
34
ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಲಬುರ್ಗಿ:
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೇರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 
01-11-2022 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೇರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  15 PROMOTION LIST 10.53 MB  
ಅಲ್ಲಾದೀನ್
ಜಿ ಎ: ರಮೇಶ್ ಇಜೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರಿಶ್ ಪಾಟೀಲ್ 
33 ದಿನಾಂಕ: 21/06/2022 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ 30-07-2022 ದಿನಾಂಕ: 21/06/2022 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ PROMOTION ORDER OF 84 Gr B HMs Dated 30072022 8.55 MB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಸುಧಾರಾಣಿ

32 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇ-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 'ಸಿ' ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 28-07-2022 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇ-2 ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 'ಸಿ' ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ PRIORITY LIST OF COUNSELLING AND VACANCIES FOR GHS AM TO HM PRO 8.46 MB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಸುಧಾರಾಣಿ

31 ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಡ್ತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ  ಹಾಗೂ ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ-1958ರ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ 22-06-2022 ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಡ್ತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ  ಹಾಗೂ ಕ.ನಾ.ಸೇ.ನಿ-1958ರ ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ AM TO HM PROMOTION ORDER DATED 21062022 9.34 MB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಸುಧಾರಾಣಿ

30 ದಿನಾಂಕ: 11/04/2022 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿ ರದ್ಹಾದುಪಡಿಸಿ,  ಅದರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 16/05/2022 ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮ-32ರಡಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಾಭಾರದ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ಆದೇಶ 17-06-2022 ದಿನಾಂಕ: 11/04/2022 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿ ರದ್ಹಾದುಪಡಿಸಿ,  ಅದರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 16/05/2022 ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮ-32ರಡಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಾಭಾರದ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ಆದೇಶ Withdrawl of DPC proceedings of 01012022 HM Promotions 1.81 MB   C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸುಧಾರಾಣಿ

29  ದಿನಾಂಕ 01.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ  ಆದೇಶಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ & 
 ನಿಯಮ 32 ರಡಿಯಲ್ಲಿ  ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ  ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಪಟ್ಟಿ 
 
 
 17-05-2022  ದಿನಾಂಕ 01.01.2022 ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ  ಆದೇಶಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ & 
 
 
 HM_PROMOTION_OFFICIATING_&_RULE_32  8.45 MB   C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

 

28 ದಿನಾಂಕ: 20/12/2021 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 05 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 05-01-2022 ದಿನಾಂಕ: 20/12/2021 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 05 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ Final List of Max Tenure Completed in Specified posts as on 201 1.97MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

27  ದಿನಾಂಕ: 20/12/2021ಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ 05 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 22-12-2021 ದಿನಾಂಕ: 20/12/2021ಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ 05 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ List of Group B comltd 5 years in Notified post on 20122021 1.87 MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

26
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ
26-11-2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ. CRs Calling Letter for Promottion to HS HM posts 13.1 MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

25
“ದಿನಾಂಕ: 11/11/2021 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ”
26-07-2021 ದಿನಾಂಕ: 11/11/2021 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ” Officers completed 5 yr service in sp post as on 11112020 681 KB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

24
ದಿನಾಂಕ: 29/12/2020 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 04 ಜನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 02/01/2021
 
02-01-2021 ದಿನಾಂಕ: 29/12/2020 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 04 ಜನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 02/01/2021 Promotion withdrawl order 04 HMs Promoted on 29122020.pdf 1.10MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

23
ದಿನಾಂಕ: 29/12/2020 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 09 ಜನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 02/01/2021
02-01-2021 ದಿನಾಂಕ: 29/12/2020 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 09 ಜನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 02/01/2021 Placement order of Promoted 09 HMs counselled on 02012021.pdf 1.87MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

22
ದಿನಾಂಕ: 01/01/2021 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ 13 ಜನ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ
 
30-12-2020 Promotion order of 13 HMs.pdf 1.92MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

21
ದಿನಾಂಕ: 11/12/2020 ರಂದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 29/12/2020
29-12-2020 ದಿನಾಂಕ: 11/12/2020 ರಂದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 29/12/2020 Gr B HMs promoted on 11122020 as on 01012020.PDF 3.25 MB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

20
ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿಸಿದ ಆದೇಶ
 29-12-2020    order copy of Independent Charge  under rule 32 on 29122020.PDF  2.48 MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

19

ದಿನಾಂಕ: 08/12/2020 ರಂದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

28-12-2020 ದಿನಾಂಕ: 08/12/2020 ರಂದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ PRIORITY LIST OF COUSELLING OF AMs PROMOTED ON 0812202.PDF 1.77MB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

18

"ಸಿ" ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗಗಾಗಿ

28-12-2020 "ಸಿ" ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗಗಾಗಿ VACANCIES OF Gr B HMs IN C ZONE AVAILABLE FO.PDF 936 KB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

17

ದಿನಾಂಕ: 08/12/2020 ರಂದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ 14 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ

28-12-2020 ದಿನಾಂಕ: 08/12/2020 ರಂದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ 14 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ LIST OF HMs SUBMITTED REQUEST TO FORGO PROMOTION AND ACCEPTED O.PDF 1 MB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

16

"ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿ: 11/12/2020 ರಂದು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಆದೇಶದ  ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು "ಸಿ" ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ"

22-12-2020 "ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿ: 11/12/2020 ರಂದು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಆದೇಶದ  ಪ್ರತಿ & "ಸಿ" ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ" Promotion of AM to Gr B HM as on 01012021 and Vac in C zone.PDF 3.08 MB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

15

ದಿನಾಂಕ: 28/09/2020 ರಂದು  ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 52 ಜನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ

 11/12/2020  

ದಿನಾಂಕ: 28/09/2020 ರಂದು  ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 52 ಜನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ

 ದಿನಾಂಕ  28 09 2020 ರಂದು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 52 ಜನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥ.PDF  3.09MB  

C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

 

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

14

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ 52 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ,  ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ, 04 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರ  ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 02/12/2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ “ಸಿ” ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

02/12/2020 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ 52 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ,  ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ, 04 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರ  ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 02/12/2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ “ಸಿ” ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

52 Promoted HMs Final List.PDF

Vacancies in C zone for Counselling of 52 HMs as on 02122020.PDF

6.29 MB

1.27 MB

C2(1)

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

13

ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ: 2020

1/8/2020 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ: 2020 groupb_ret_2020-1.PDF   C2(2)

ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
12

ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ : 2019 (ಅಪಡೇಟ್: 10-01-19)

12/13/2018 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ : 2019 (ಅಪಡೇಟ್: 10-01-19) groupb-ret-2019.PDF 4539 C2(2)

ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
11

ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ : 2018 (ಅಪಡೇಟ್: 25-7-18)

7/3/2018 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ : 2018 (ಅಪಡೇಟ್: 25-7-18) revretlist18.PDF 853 C2(2)

ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
10

ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ : 2018

12/7/2017 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ : 2018 groupRetridelist2018.PDF 1369 C2(2)

ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
9

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ವಿವರ (ನವೀಕರಣ: 27/7/17)

8/4/2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ವಿವರ (ನವೀಕರಣ: 27/7/17) nocrev-5-8-17.PDF 365 C2(1)

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
8

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ವಿವರ(ಪರಿಷ್ಕೃತ) (ನವೀಕರಣ: 27/7/17)

2/15/2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ವಿವರ(ಪರಿಷ್ಕೃತ) (ನವೀಕರಣ: 27/7/17) Scan-2-26-07-2017.PDF 822 C2(1)

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
7

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ವಿವರ(ಪರಿಷ್ಕೃತ) (ನವೀಕರಣ: 6/7/17)

6/27/2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ವಿವರ(ಪರಿಷ್ಕೃತ) (ನವೀಕರಣ: 6/7/17) NOCrev Dt 27-06-2017.PDF 4289 C2(1)

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
6

2017-18 ರ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ವಿವರ

6/27/2017 2017-18 ರ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ವಿವರ noc_hm_2017.PDF 333 C2(1)

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
5

2017 ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2/2/2017 2017 ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ hm retirement 2017.PDF 1446 C2(2)

ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
4

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2016 ರಿಂದ 31-12-2016 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1/7/2016 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2016 ರಿಂದ 31-12-2016 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ groupb_retlist_1-1-2016.PDF 1719 C2(2)

ಶ್ರೀಪಾದರಾವ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
3

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ

2/12/2015 ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ NOC-KAS-14.PDF 410 C2(1)

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
2

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ಪಟ್ಟಿ

2/9/2015 ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ಪಟ್ಟಿ noc-10-2-2015.PDF 415 C2(1) 

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
1

ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ

  ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ BEO_AMC_release.doc[1].PDF   C2(1)

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-02-2024 02:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080