ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಭೋಧಕೇತರು.

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು

ಗಾತ್ರ

ವಿಭಾಗ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      

167

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

17-02-2024

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

 

(ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ)

(ನಿರಾಕರಣೆ)

GM ADPI PROMOTION ORDER

GM ADPI REFUSAL FOREGO

448 KB

464 KB

ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

166

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

 

 17-02-2024  ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

(ಸ್ಥಾನಪನ್ನ)

(ನಿಯಮ-32)

(ನಿರಾಕರಣೆ)

 GA OFFICIATING ORDER

GA RULE 32 ORDER

GA FOREGO REFUSAL ORDER

 436 KB

420 KB

465 KB

 ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

165

ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು  ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ  ಕುರಿತು. (ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ)

 07-02-2024  

ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು  ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ  ಕುರಿತು. (ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ)

 PH INFO LETTER 496 KB   ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

164

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

  07-02-2024  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 DRIVER PROVISIONAL SENIORITY LIST 01 01 2024  2.85 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

 163

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

  07-02-2024  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 TYPIST PROVISIONAL SENIORITY LIST 01 01 2024  1.98 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

162

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

  07-02-2024

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 
 CCT PROVISIONAL SENIORITY LIST 01 01 2024  6.03 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

161

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

  07-02-2024 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ SDA PROVISIONAL SENIORITY LIST 01 01 2024 50.7 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

160

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

  07-02-2024  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 FDA PROVISIONAL SENIORITY LIST 01 01 2024  39 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

159

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

  07-02-2024  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 STENO Notification  148 KB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

158

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

  07-02-2024

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

SUPT PROVISIONAL SENIORITY LIST 01 01 2024 13.2 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

157  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

07-02-2024   

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 ACCOUNT SUPT PROVISIONAL SENIORITY LIST 01 01 2024  1.87 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

156 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 07-02-2024 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ GM ADPI PROVISIONAL SENIORITY LIST 01 01 2024 6.39 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

155  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 01-01-2024  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 FDAFinalSeniorityList01-01-2023  41.4 MB ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

154  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 01-01-2024  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 SuptFinalSeniorityAson01_01_2023  14.4 MB ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

153

2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ) ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ.

01-01-2024 2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ) ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ. Non Teaching Retirement List 2024 1.52 MB ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

152

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 19-07-2023  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 CCT Final Seniority As on 01_01_2023  1.32 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

151

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 19-07-2023  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 Accounts Superintendent Final Seniority As on 01_01_2023  546 KB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

150

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಪಾಸಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ)

 31-03-2023 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಪಾಸಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ)  Accounts Supt Scale  5.41 MB ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

149

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

31-03-2023

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

Driver Final Seniority List 01-01-2023

0.99 MB

ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

148

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

31-03-2023

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

TYPIST Final Seniority List 01-01-2023

528 KB

ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

147

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

31-03-2023

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

STENO Final Seniority List 01-01-2023

560 KB

ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

146

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

22-02-2023

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

CCT Provisional Seniority As on 01_01_2023

1.87 MB

 ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

145

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 14-02-2023  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 

   ||  LC LIST ||

   ||  RPC LIST ||

 ||  MAIN LIST ||

 SDA LC

SDA MAIN_

SDA RPC

 6.28 MB

7.17 MB

864 KB

 ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

144

ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ.

 08-02-2023

ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ.

 Circular  620 KB  ಕಾಮರಡ್ಡಿ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ

143

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

20-01-2023

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

   ||    LC       ||

   ||    RPC     ||

   ||    MAIN   ||

FDA LC

FDA RPC

FDA MAIN

2.52 MB

608 KB

4.12 MB

 ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,

142  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 10-01-2023  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 Driver Provisional Seniority As on 01_01_2023  3.12 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,

141

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

10-01-2023

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

Supt Provisional Seniority As on 01_01_2023 15 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,

140  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 04-01-2023  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 Typist Provisional Seniority As on 01_01_2023  1.98 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  

139  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 04-01-2023  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 Stenographer Provisional Seniority As on 01_01_2023  1.83 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  

138  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 04-01-2023  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 GM_ADPI Provisional Seniority As on 01_01_2023  6.80 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  

137

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 04-01-2023  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 Accounts Superintendent Provisional Seniority As on 01_01_2023  2.03 MB  ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  

136

2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ) ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

05-11-2022

2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ) ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

Non Teaching Retirement List 2023 846 KB ಸಂದೀಪ್.ಆರ್.ಹೆಚ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  

135

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

12-10-2022

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

GA Promotion Order Copy2 451 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಸರ್ವಮಂಗಳ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  

134

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

30-09-2022

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

Suptd Promotion  Order Copy 28-09-2022 648 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

133

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಷರತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

15-07-2022

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಷರತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

Regarding inclusion of Clause 10 in the notifications for promotion to FDA-SUPTD-GM 320 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

132  ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು  14-07-2022 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು  GM Promotion Posting Order Copy 663 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

131 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. 14-07-2022

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

 

    ||   COPY 1  ||

    ||   COPY 2  ||

Suptd Promotion  Posting Order Copy

Suptd Promotion  Posting Order Copy2

1.14 MB

396 KB

ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

130 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. 14-07-2022 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. FDA Promotion Posting Order Copy 1.25 MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

129 ದಿನಾಂಕ: 13.07.2022 ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ, ಪ್ರ.ದ.ಸ /ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿ.ದ.ಸ /ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ, ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು 08-07-2022 ದಿನಾಂಕ: 13.07.2022 ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ, ಪ್ರ.ದ.ಸ /ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿ.ದ.ಸ /ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ, ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು Promotion counseling Letter 1.37 MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

128 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು 16-06-2022 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು FDA Promotion Order Copy 1.12 MB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

127  ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  07-06-2022 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  Typist Final Seniority List  4.16 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

126  ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  07-06-2022  ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  SDA Final  Seniority List 01-01-2022  5.17   ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

125  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 07-06-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 Driver Final Seniority List  5.64 MB    ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

124

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

07-6-2022

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

CCT Final Seniority List 11.7 MB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

123 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು. 06-06-2022 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು. GM Promotion Order Copy2 624 KB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

122

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

 

 06-06-2022  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

 

 Suptd Promotion Order Copy  1.07 MB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

121

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 16-05-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 TYPIST Provissional Seniority List 01-01-2022  4.06 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

120

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 

 16-05-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 

 DRIVER Provissional Seniority List 01-01-2022  5.53 MB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

119

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

16-05-2022 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ CCT Provissional  Seniority List 01-01-2022 11.6 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

118

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 30-04-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 FDA Final Seniority List 01-01-2022  2.70 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

117

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

02-04-2022 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು. GM Promotion Order copy 1.73 MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

116

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

02-04-2022 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು. GA Promotion Order copy 1.62 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

115

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 30-03-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 AC SUPT Final Seniority List 01-01-2022  3.85 MB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

114

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 30-03-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 FDA Provissional Seniority List 01-01-2022  4.14 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

113

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

30-03-2022 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

STENO Final Seniority List 01-01-2022

 3.54 MB

ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

112

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 25-03-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

    ||   MAIN  LIST   ||

  ||    LC-RPC LIST  ||

 

MAIN SUPTD Final Seniority List 01-01-2022

LC- RPC SUPTD Final Seniority List 01-01-2022

 

 14.7 MB

10.9 MB

 ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

 111

ನೂತನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 16-03-2022  

ನೂತನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 Vijayanagar District  1.54 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ

110

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಂತರ ವಿಭಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಿಂದ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

16-03-2022 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಂತರ ವಿಭಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಿಂದ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು Circular 484 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

109

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 16-03-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 GM Final Seniority List 01-01-2022  4.60 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

108

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 22-02-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 STENO Provissional Seniority List 01-01-2022 1.34 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

107

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

18-02-2022 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ AC SUPT Provissional Seniority List 01-01-2022 1.45MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

106

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 18-02-2022  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 SUPTD Provissional Seniority List 01-01-2022  10 MB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

105

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 10-02-2022 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  GM Provissional Seniority List 01-01-2022  4.61 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

104

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

28-12-2021 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. GM Promotion CRs call Letter 837kb ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

103

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

28-12-2021 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. GA Promotion CRs call Letter 812kb ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

102

2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ) ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ.

 26-11-2021  

2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ) ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ.

 Retirde Staff List pdf 2022  1.03 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) : ಬಿ. ಜಿತೇಂದ್ರ,  ಸಹಾಯಕ 

101

ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರಾಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ
ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

09-09-2021 ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರಾಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ
ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
Upgrade GM to GA  388 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ

100

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ
ಕುರಿತು.

09-09-2021 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ
ಕುರಿತು.
GM Promotion Order 888 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ

99

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

09-09-2021 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. Refused GA Promotion 360 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ

98

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ
ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

09-09-2021 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ
ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
GA Promotion2 732 ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ

97

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

09-09-2021 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
GA Promotion1 600 KB ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ

96

ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 12-08-2021  

ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

GA PROMOTION  259 KB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ

 95

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ.

 

 03-08-2021  

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ.

 

 FDA CG Notification  692 KB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ

94

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ.

 03-08-2021  

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ.

 SDA CG Notification  672 KB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ

 ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ

93

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 10.06.2021

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 DRIVER.Pdf  1.53 MB  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೋ.ಪಾಟೀಲ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶ್ರೀ ಶಾಂತಗೌಡ 

92

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಸೇವಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

10-06-2021

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಸೇವಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

PEON.PDF 5.30 MB ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೋ.ಪಾಟೀಲ್   ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶ್ರೀ ಶಾಂತಗೌಡ

91

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 10-06-2021  

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 SCIENCE ATTENDER.PDF  1.31 MB  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೋ.ಪಾಟೀಲ್                ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶ್ರೀ ಶಾಂತಗೌಡ

90

ಕೊಪ್ಪಳ:

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

 07-06-2021  
ಕೊಪ್ಪಳ:

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

 COVERING LETTER AND SEN LIST NON TEACHING.PDF  3.67 MB  ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಕೊಪ್ಪಳ                                          ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ನೀರಲಕೇರಿ

89

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ D  & ಅಟೆಂಡರ್  ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 

04-06-2021 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ D & ಅಟೆಂಡರ್  ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 
group d seniority as on 1-1-2021.PDF
2.5 MB
ಡಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾವ್

Supt: ಕೆ ಎ ಬಸವರಾಜ್ 

DDPI:ಸಿ ರಾಮಪ್ಪ

88

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 27-04-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 FDA Final Seniority List As on 01-01-2021.PDF  24.3MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

87

 

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

16-04-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 TYPIST Final Seniority List As on 01-01-2021.PDF  1.41MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

86

 

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

16-04-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 SUPT Final Seniority List As on  01-01-2021.PDF  10.1MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

85

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

16-04-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 GM-ADPI Final Seniority List As on 01-01-2021.PDF  3.61MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

84

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 

 16-04-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 

 GA Final Seniority List As on  01-01-2021.PDF  1.15MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

83

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

16-04-2021 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. DRIVER Final Seniority List As on 01-01-2021.PDF 1.89MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

82

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 16-04-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 CCT Final Seniority List As on 01-01-2021.PDF  4.23MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

81

 

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 

 16-04-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 

 AC SUPT Final Seniority List As on  01-01-2021.PDF  1.18MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
80
ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್‌ಸಿಎ 2018 
ಗೆಜೆಟ್ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು
 12-04-2021  
ಡಿಪಿಎಆರ್ 26 ಎಸ್‌ಸಿಎ 2018 
ಗೆಜೆಟ್ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು
 SCA 2018 GAZETTE  Compassionate Appointment.PDF  3.05MB  _  _
79

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 30-03-2021 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  STENO Final Seniority List As on 01-01-2021.PDF  1.33MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
78

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

 26-02-2021  

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

 

 Notification regarding appointment to FDA posts under Compassionate grounds.PDF  800KB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
77

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

 26-02-2021  

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

 Notification regarding appointment to SDA posts under Compassionate grounds.PDF  1.16MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
76

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 16-02-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. MainList | RPCList | LCList

SDA Provisional Seniority Main List As on 01-01-2021|

SDA Provisional Seniority RPC List As on 01-01-2021 | 

SDA Provisional Seniority RPC List As on 01-01-2021

20.1 MB

2.78 MB

15.8 MB

  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
75

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

  15-02-2021 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.  TYPIST Provisional Seniority List As on 01-01-2021  1.41 MB   ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
74

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

  15-02-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 STENO Provisional Seniority List As on 01-01-2021  1.14 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
73

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 15-02-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 DRIVER Provisional Seniority List As on 01-01-2021  1.98 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
72

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 15-02-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 CCT Provisional Seniority List As on 01-01-2021  4.33 MB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
71

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

09-02-2021

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

SUPT Provisional Seniority List As on  01-01-2021 27MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ 
70

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

09-02-2021

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

GM Provisional Seniority List As on  01-01-2021 3.66MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ 
69

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 09-02-2021

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

GA Provissional Seniority List As on  01-01-2021  1.08MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ 
68

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 09-02-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

FDA Provisional Seniority List As on 01-01-2021  22.4MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ 
67

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 09-02-2021  

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 AC SUPT Provisional Seniority List As on  01-01-2021  1.18MB ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
66

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು. (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ)

22-01-2021  

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು. (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ)

 GM-ADPI Corrigendum Order Copy.pdf  220KB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ   ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
65

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

 22-01-2021  

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

 GM-ADPI Promotion Order Copy.pdf  806KB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ   ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
64

2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಿಂದ 31-12-2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಪೂರೈಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ವಿವರ.

 04-12-2020  

2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಿಂದ 31-12-2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಪೂರೈಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ವಿವರ.

 Retirement List 2021.PDF  843 KB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
63

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

05/09/2020

ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

gmpromot-5-9-20.pdf 851.78kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
62

ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ

 12/06/2020

ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ

sda_fdaprom_12-6-20.pdf 1874 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
61

ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ

 9/6/20 ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ fDApromCoun_9-6-20.pdf 2.12 ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
60

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಡ್ತಿ ವಿವರ

 9/6/20 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಡ್ತಿ ವಿವರ GMProm_9-6-20.pdf 510.09 ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
59

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಬಡ್ತಿ ಪ

ಟ್ಟಿ

19-05-2020 ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ sda_fdaprom_12-6-20.pdf 2.82 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
58

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

09-03-2020 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ  FDAPROM_ELIGIB_9-3-2020.pdf 6.64 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
57

ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ

01-03-2020 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ supt_prom_29-02-20.pdf 1.60 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
56

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ

ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ

10-02-2020 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ GM_prom_order_10-2-20.pdf 1.16MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
55

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ

ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವಿವರ

07-02-2020 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವಿವರ coungm_7-2-20.pdf 2.15 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
54

ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ

17-01-2020 ಲೆಕ್ಕಅಧಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ actsuptd_prom_17-1-20.pdf 972 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
53

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ - 2020

23-12-2019 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ - 2020 nontchretlist_2020.pdf 1.17 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
52

ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವಿವರ || ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ||

19-12-2019 ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವಿವರ || ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ|| ACTSSUPT_COUN_19-12-19.pdf 587 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
51

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ

11-12-2019 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ SUPT_CRC_11_12_19.pdf 2.51 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
50

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ

20-09-2019 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ revgmcrc-20-09-19.pdf 1.49 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
49

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ

17-09-2019 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ GM -CRs.pdf 1.12 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
48

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

17-09-2019       ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಖಾತೆ ಅಧಿಕ್ಷಕರು

  ಖಾತೆ ಅಧಿಕ್ಷಕರು ACCSUPT- 31-05-2019.pdf 1.15MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಚಾಲಕರು

  ಚಾಲಕರು DRIVER-31-05-2019.pdf 2.27MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು FDA-31-05-2019.pdf 4.96 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು

  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು GA-31-05-2019.pdf 1.47MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು SDA-31-05-2019.pdf 5.88MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸ್ಟಿನೋ

  ಸ್ಟಿನೋ STENO-31-05-2019.pdf 1.49 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು TYPIST-31-05-2019.pdf 1.75MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
47 |ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ || 03-09-2019 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ SUPTsen-3-9-2019.pdf 9.73 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
46 |ಪತ್ರಾಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ||
27-08-2019 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ gaorder-27-8-19.pdf 712 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
45 |31-5-2019 ರಂತೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ|| 16-08-2019 31-5-2019 ರಂತೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ gmsen-16-8-19.pdf 3.12 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
44

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ

22-07-2019 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ GACR.pdf 556 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ

  ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆ ಪತ್ರ AccSuptCR.pdf ,540 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
43

31-5-2019 ರಂತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

12-07-2019       ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
42 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 12-07-2019 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ senmannoti.pdf 464 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ gmsenmain.pdf 1.17 MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ವಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ವಂದ ಪಟ್ಟಿ gmsenLc.pdf 1.11MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಳಿಕೆ ವಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಳಿಕೆ ವಂದ ಪಟ್ಟಿ GM_Sen_2019_RPC_List.pdf 288 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
41

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ganot.pdf 468KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ / ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ / ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ gasenlist.pdf 972KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
40

ಲೆಕ್ಕಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ac-suotnotf.pdf 468KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ acsuptlist.pdf 644 KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
39

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ suptsennot.pdf 492KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ   ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ suptsenlist.pdf 9.30MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
38

ಸ್ಟಿನೋ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ಸ್ಟಿನೋ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ stenonot.pdf 488KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ   ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ stenolist.pdf 1.04MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
37

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ fdasennot.pdf 472KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ fdasenmain.pdf 0.97MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ fdasenlc.pdf 1.23MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ fdasenrpc.pdf 988KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
36

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ sdanot.pdf 464KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ sdamain.pdf 1.39MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ sdalc.pdf 1.82MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ sdarpc.pdf 1.05MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
35

ಸಿಸಿಟಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ಸಿಸಿಟಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ cctnot.pdf 476KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಿಸಿಟಿ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

  ಸಿಸಿಟಿ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ cctmain.pdf 1.96MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಿಸಿಟಿ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಸಿಸಿಟಿ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ cctlc.pdf 1.83MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಿಸಿಟಿ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಸಿಸಿಟಿ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ cctrpc.pdf 236KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
34

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ typnot.pdf 464KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ   ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ/ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ typmain.pdf 1.23MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
33

ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

12-07-2019 ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ drinot.pdf 464KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಚಾಲಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

  ಚಾಲಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ drivlc.pdf 824KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಚಾಲಕರ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

12-07-2019 ಚಾಲಕರ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ drivrpc.pdf 140KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
32

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ - 2019

21-12-2018       ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
31

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆಪತ್ರ(ಲೆಕ್ಕಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಮ್ಯಾನೇಜರ/ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು)

04-08-2018 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಕರೆಪತ್ರ(ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಮ್ಯಾನೇಜರ/ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು) CRS-PROM.pdf 15.0MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
30

30-6-2018 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಪ್ರ.ದ.ಸ./ಸ್ಟಿನೋ/ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ಮ್ಯಾನೇಜರ/ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು)

13-07-2018       ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
29

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

13-07-2018 ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ACSUPT.pdf 13.8MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು   ಅಧೀಕ್ಷಕರು SUPDT.pdf 10.01MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು   ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು GA.pdf 6.41MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಮ್ಯಾನೇಜರು

  ಮ್ಯಾನೇಜರು MG.pdf 14.9MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸ್ಟಿನೋ

  ಸ್ಟಿನೋ STENO.pdf 16.7MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

  ಪ್ರ.ದ.ಸ. FDA.pdf 10.09MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
28

1-1-2018 ರಂತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದ್ವಿ.ದ.ಸ./ಸಿಸಿಟಿ/ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಚಾಲಕರು)

25-06-2018       ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
27

ಸಿಸಿಟಿ

25-06-2018 ಸಿಸಿಟಿ CCTSEN.pdf 8.07MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು SDASEN.pdf 7.71MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು typistfin.pdf 10.9MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 ಚಾಲಕರು   ಚಾಲಕರು driverfin.pdf 14.6MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
26

G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 :ರನ್ವಯ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ: || ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

28-04-2018 G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 :ರನ್ವಯ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ: || ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ suptcov.pdf 2.75MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ SUPTweb.pdf 198KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
25

ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

28-04-2018 ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ sdccovlet.pdf 2.91MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ SDAfin.pdf 532KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
24

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

28-04-2018 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ Gacov.pdf 2.63MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ GAsenlist (1).pdf 3.95MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
23

ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

28-04-2018 ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ fdccovlet.pdf 3.23MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ FDaFin.pdf 420KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
22

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

28-04-2018 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ adpicov.pdf 2.60MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
||ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ||   ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ adpiclist.pdf 12.9MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
21

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

28-04-2018 ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ acsuptcov.pdf 2.00MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ actsupt.pdf 2.65MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
20

G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 :ರಂತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ || ಸಿಸಿಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

20-04-2018 G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 :ರಂತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ || ಸಿಸಿಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ cctcov.pdf 2.51MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಿಸಿಟಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಸಿಸಿಟಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ cctsen (1).pdf 13.9MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
19

ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

20-04-2018 ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ drivcov.pdf 1.94MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ drivSEN.pdf 7.6MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
18

ಸ್ಟಿನೋ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

20-04-2018 ಸ್ಟಿನೋ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ stenocov.pdf 2.0MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸ್ಟಿನೋ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಸ್ಟಿನೋ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ stenoSEN.pdf 3.98MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ typistcov.pdf 1.79MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ typSEN.pdf 5.41MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
17

G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 : ರನ್ವಯ ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ || ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

11-04-2018 G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 : ರನ್ವಯ ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ || ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ Covlet.pdf 3.35MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

  ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ SDA_mainlist_18.pdf 1.04MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ

  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ SDAfin_lc_2017.pdf 1.16MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ

  ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದ sdafin_rpc_2017.pdf 1.17MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
16

G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 : ರಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : || ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು

14-02-2018 G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 : ರಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : || ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರು GA_SEN_2017.pdf 4.40MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರರು

  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರರು GM_SEN_2017.pdf 9.24MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು

  ಅಧಿಕ್ಷಕರು SUPDT_SEN_2017.pdf 27.6MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
15

G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

20-11-2017 G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ದ್ವಿ.ದ.ಸ. SDA-2017-rev.pdf 1.02MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
14

G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 : || ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ಸಿಸಿಟಿ

07-11-2017 G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 : || ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ಸಿಸಿಟಿ CCT.pdf 5.20MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸ್ಟಿನೋ

  ಸ್ಟಿನೋ Steno (1).pdf 1.55MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು TYPIST.pdf 1.69MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು FDA (1).pdf 2.44MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
13

G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 : ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ದ್ವಿ.ದ.ಸ.

14-07-2017 G.O.No.DPAR-182-SRR-2011-dt.6/5/2017 : ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ದ್ವಿ.ದ.ಸ. SDA 2017 REVISED SENIORITY ADHISOOCHANE.pdf 4.60MB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
12

2016 ರ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

25-02-2017 2016 ರ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ SDA PROVISIONAL LET 2017.pdf 696KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ SDA PROVISIONAL LIST 2017.pdf 565kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
11

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2016

21-02-2017 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2016 G.A PROVISIONAL LET 2017.pdf 638KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ GA PROVISIONAL LIST 2017.pdf 90kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ  
10

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016

21-02-2017 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 FDA PROVISIONAL SN LET 2017.pdf 635KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ FDA PROVSIONAL SN LIST 2017.pdf 290 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
9

ಸ್ಟಿನೋ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016

21-02-2017 ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 STENO PROVISIONALlet 2017.pdf 869KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ STENO PROVISIONAL LIST 2017.pdf 82 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
8

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016

21-02-2017 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 TYPIST SN PROVISIONAL LET 2017.pdf 672KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.pdf TYPIST PROVISIONAL SN LIST 2017.pdf 110kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
7

B.COM ಪಾಸಾದ ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 : B.COM ಪಾಸಾದ ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

21-02-2017 B.COM ಪಾಸಾದ ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 : B.COM ಪಾಸಾದ ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ Bcom PASSED STENO PROVISIONAL LET 2017.pdf 625KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

B.COM ಪಾಸಾದ ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017

  B.COM ಪಾಸಾದ ಸ್ಟಿನೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017.pdf BCOM PASS STENO PROVISANAL LIST 2017.pdf 79 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
6

ಸಿಸಿಟಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 : ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

21-02-2017 ಸಿಸಿಟಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 : ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ CCT PROVISIONAL LET 2017.pdf 572KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಸಿಸಿಟಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017

  ಸಿಸಿಟಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017.pdf CCT PROVISIONAL LIST 2017.pdf 152 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
5

ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 : ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

21-02-2017 ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – 2016 : ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ DRIVER PROVISIONAL LET 2017.pdf 559KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.pdf DRIVER PROVISIONAL LIST 2017.pdf 103 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
4

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2016

24-01-2017 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2016 MANAGER SN PROVISIONAL LET 2017.pdf 645KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಟ್ಟಿ

  ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಟ್ಟಿ.pdf MANAGR PROVISTONAL SN 2017.pdf 142 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
3

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017

24-01-2017 ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017 ACCOUNT SUPDT SN PROVISIONAL LET 2017.pdf 896KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  https://cpikalaburgi.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/NONTCHSERVICE/ACOUNT SUPDT PROVISIONAL LIST 2017.pdf ACOUNT SUPDT PROVISIONAL LIST 2017.pdf 84 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
2

ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017

24-01-2017 ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017 SUPDTSEN PROVISIONAL LET 2017.pdf 597KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ

  ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ.pdf SUPDT_SEN_2017.pdf 28294 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
1

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017

24-01-2017 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 2017 SAS PASS FDA SN LET 2017.pdf 720KB ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
 

ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017

  ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017.pdf SAS FDA SN PROVISIONAL List 2017.pdf 95 kb ಹಣಮಂತ ಕದಮ ಎಸ್.ಅವಟಿ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-02-2024 12:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080