ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಭೋಧಕರು.

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಸಂಪರ್ಕ ಫೈಲಿನ ಹೆಸರು

ವಿಭಾಗ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು

ಅಧಿಕ್ಷಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
79

Yadgiri :ದಿನಾಂಕ:01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ  ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

03-02-2024

ದಿನಾಂಕ:01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ  ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

PE PST HS PE 2024 LETTER  Yadgir 1

PE PST HS PE 2024  Sen

PE PST HS PE 2024 LETTER  Yadgir 1

PE PST HS PE 2024  Sen

ಮಹ್ಮದ ಖಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದಿನ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.ಟಿ
78

ದಿನಾಂಕ:  01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್-2‌ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

17-01-2024

ದಿನಾಂಕ:  01-01-2024 ರಲ್ಲಿದ್ದಂಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್-2‌ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

  || Covering Letter ||

  ||  ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ  ||

  ||  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ  ||

  ||  ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ  ||  

 

Revised HSsenfinal 01-01-2023 mainlist

Revised HSsenfinal 01-01-2023 LC

Revised HS senfinal 01-01-2023 RPC

 Bhimraya   ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಯುವರಾಜ ಬಿ. ಗಾಡಿ

77

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಶಿಕ್ಷಕರ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2023 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ

18-05-2023

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಶಿಕ್ಷಕರ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2023 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ

     NOTIFICATION

  ||  LC LIST   ||

  ||  RPC LIST  ||

    ||  MAIN LIST  ||

DocScanner 18-May-2023 

HSSENFINAK 01-01-2023-lc

HSSENFINAL 01-01-2023-rpc

HSSENFINAL 01-01-2023-MAINLIST

Bhimraya  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಯುವರಾಜ ಬಿ. ಗಾಡಿ

76

ದಿನಾಂಕ 31.12.2015ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಧನ, ರಾಜಿನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಬಡ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ವಿವರ

 28-03-2023

ದಿನಾಂಕ 31.12.2015ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಧನ, ರಾಜಿನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಬಡ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ವಿವರ

 HIGHSCHOOL POST PERMISSION  (Annaharod)   shankar kamble  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಯುವರಾಜ ಬಿ. ಗಾಡಿ

 75  
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ: 
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
 28-03-2023

  ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  

  Covering Letter

      ||  LC ||

      ||  RPC  ||

      || MAIN LIST ||

 

HM(U) FINAL-SEN-LIST LC 01-01-2023

HM(U) FINAL-SEN-LIST RPC 01-01-2023

HM(U) FINAL-SEN-LIST MAIN 01-01-2023

  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು : ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  : ರಮೇಶ ಇಜಾರೆ

 74
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ: 
 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
  28-03-2023

ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

  Covering Letter

        ||  LC ||

        ||  RPC  ||

      || MAIN LIST ||

 

HM(K) FINAL-SEN-LIST LC 01-01-2023

HM(K) FINAL-SEN-LIST RPC 01-01-2023

HM(K) FINAL-SEN-LIST MAIN 01-01-2023

  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು : ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  : ರಮೇಶ ಇಜಾರೆ

 73
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ: 

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

  28-03-2023

     

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

    Covering Letter

        ||  LC ||

        ||  RPC  ||

      || MAIN LIST ||

 AM(M) FINAL-SEN-LIST-LC 01-01-2023

AM(M) FINAL-SEN-LIST-MAIN 01-01-2023

AM(M) FINAL-SEN-LIST-RPC 01-01-2023

  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು : ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  : ರಮೇಶ ಇಜಾರೆ

72
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ: 

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

28-03-2023 

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

    Covering Letter

        ||  LC ||

        ||  RPC  ||

        || MAIN LIST ||

 AM(U) FINAL-SEN-LIST LC 01-01-2023

AM(U) FINAL-SEN-LIST RPC 01-01-2023

AM(U) FINAL-SEN-LIST MAIN 01-01-2023

 

   ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು : ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  : ರಮೇಶ ಇಜಾರೆ

71
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ: 

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

 28-03-2023  

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

  Covering Letter

       ||   LC  ||

       ||   RPC ||

       ||   MAIN  ||

 AM(K) FINAL-SEN-LIST-LC 01-01-2023

AM(K) FINAL-SEN-LIST-RPC 01-01-2023

AM(K) FINAL-SEN-LIST-MAIN 01-01-2023

  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ

 

ಅಧೀಕ್ಷಕರು : ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  : ರಮೇಶ ಇಜಾರೆ

70

ದಿನಾಂಕ 31.12.2015ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಧನ, ರಾಜಿನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಬಡ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ವಿವರ

27/03/2023

ದಿನಾಂಕ 31.12.2015ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಧನ, ರಾಜಿನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಬಡ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ವಿವರ

 

 HIGHSCHOOL POST PERMISSION   shankar kamble  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಯುವರಾಜ ಬಿ. ಗಾಡಿ

 69  
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ: 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
 09-02-2023

 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

            || LC LIST  ||

          || RPC LIST ||

            || MAIN LIST  ||

 HM(K)(LC) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

HM(K)(RPC) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

HM(K)(MAIN) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

 ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು : ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶ ವಾಯ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌  
 68  
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ: 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

 09-02-2023  

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

          || LC LIST  ||

            || RPC LIST ||

          || MAIN LIST  ||

            

 MARATHI(LC) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

 MARATHI(RPC) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

 MARATHI(MAIN) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

 ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶ ವಾಯ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌  
67
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ: 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ.

 08-02-2023
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ.

             ||  LC  LIST  ||

             ||  RPC LIST ||

             ||  MAIN ||

 URDU(LC) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

 URDU(RPC) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

 URDU(MAIN) PRO-SEN-LIST 01-01-2023

  

 ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು  : ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶ ವಾಯ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌  
 66

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2023 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ

 17-11-2022  

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2023 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ

    || ಅಧಿಸೂಚನೆ ||

 

|| ಮೂಲ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ||

 

||ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ||

||ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ||

 

ನಮೂನೆ-1

ನಮೂನೆ-2

PROVISIONAL FINAL SENIORITY NOTIFICATION AS OF 2023

HS SEN PROV FINAL 0101 2023 MAINLIST

HS SEN PROV FINAL 01 01 2023 LC LIST

HS SEN PROV FINAL 01 01 2023 RPC LIST

  ಭೀಮರಾಯ           

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ       

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ ವಿ

65

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2023 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ

13-09-2022

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2023 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ

|| ಅಧಿಸೂಚನೆ ||

|| ಮೂಲ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ||

||ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ||

||ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ||

 

ನಮೂನೆ-1 & ನಮೂನೆ-2

 HST SENIORITY NOTIFICATION (Provisional list)

 

HST (MAIN) PROVISIONAL  SENIORITY LIST AS OF 2023

HST (LC) PROVISIONAL  SENIORITY LIST AS OF 2023

HST (RPC) PROVISIONAL  SENIORITY LIST AS OF 2023

FORMAT 1&2 (2)

 

ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ 

 ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ          ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್
64  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ : 01-01-2022 ರಲಿದ್ದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ  ಜೇಷ್ಠತೆ  ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ)  06-07-2022  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ : 01-01-2022 ರಲಿದ್ದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ  ಜೇಷ್ಠತೆ  ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ)  urdu hps hm list  

ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳ C1(1)

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ 

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

63

ಸದರಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮೂನೆಗಳು

06-07-2022

ಸದರಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮೂನೆಗಳು 

  || ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ||

  ||  ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ||

  ||  ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ  ||

 

kannada covering letter

marathi letter

urdu pr

ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳ C1(1)

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ 

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

62  

ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ : 01-01-2022 ರಲಿದ್ದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ)

 06-07-2022  

ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ : 01-01-2022 ರಲಿದ್ದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ)

  ||  ಮೂಲ ವೃಂದ  ||

  ||  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ  ||

  ||  ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ  ||

 KAN-MAIN 01-01-2022

KAN-LC 01-01-2022

KAN-RPC 01-01-2022

 

ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳ C1(1)

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

 

 

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ 

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

 

61  

ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ : 01-01-2022 ರಲಿದ್ದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ)

 06-07-2022  

ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ : 01-01-2022 ರಲಿದ್ದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ)

||  ಮೂಲ ವೃಂದ  ||

  ||  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ  ||

  ||  ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ  ||

URDU-MAIN-01-01-2022

URDU-LC-01-01-2022

URDU-RPC-01-01-2022

 

ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳ C1(1)

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

 

 

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ 

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

60

ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ : 01-01-2022 ರಲಿದ್ದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   (ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ)

 06-07-2022  

ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ : 01-01-2022 ರಲಿದ್ದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   (ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ)

||  ಮೂಲ ವೃಂದ  ||

||  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ  ||

  ||  ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ  ||

MAR-MAIN 01-01-2022

MAR-LC  01-01-2022

MAR-RPC 01-01-2022

 

ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳ C1(1)

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

 

 

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಗೌರೀಶ ಪಾಟೀಲ 

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಛೆರಿ  ಕಲಬುರಗಿ  ಜಿಲ್ಲೆ

 59
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ 
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2
ಶಿಕ್ಷಕರ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)

 10-06-2022  
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ 
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2
ಶಿಕ್ಷಕರ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
 
 Tiddupadi adhisuchane ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್

58

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2022

 19-03-2022  

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2022

|| ಅಧಿಸೂಚನೆ ||

 

|| ಮೂಲ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ||

 

||ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ||

 

||ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ                  

           ಜೇಷ್ಠತಾ  ಪಟ್ಟಿ ||

HST SENIORITY NOTIFICATION 2022

 HST FINAL SENIORITY LIST (MAIN) 01-01-2022

HST FINAL SENIORITY LIST (LC) 01-01-2022

HST FINAL SENIORITY LIST (RPC) 01-01-2022

 ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ.     ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್
57

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)

 

 11-01-2022  

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)

     ||  ಅಧಿಸುಚನೆ ||

      || ಮೂಲ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ                 ಪಟ್ಟಿ || 

    || ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ               ಪಟ್ಟಿ|| 

    || ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ                ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ || 

  ||  ನಮೂನೆ-1 & ನಮೂನೆ-2  ||

 

 

 HST SENIORITY 2022 NOTIFICATION

HST PROVISIONAL SENIORITY LIST (MAIN)

HST PROVISIONAL SENIORITY LIST (RPC) 01-01-2022

HST PROVISIONAL SENIORITY LIST (LC) 01-01-2022

Format 1&2 (1)

 

 
ಶಂಕರ್ ಕಾಂಬಳೆ
 ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್
56

ದಿನಾಂಕ 01/01/2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್-‌೨ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 04-12-2021  

ದಿನಾಂಕ 01/01/2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್-‌೨ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 || Covering letter ||
  || ಮೂಲ ವೃಂದ ||

  ||  ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದ  ||

  ||  ಉಳಿದ ಮೂಲವೃಂದ  ||

 Highschool Teachers Seniority Notification 01-01-2021(Final lis

01-01-2021_HSMainsenList_final

01-01-2021_HSLCsenlist_final

01-01-2021_HSRPCsenlist_final

 
ಶಂಕರ್ ಕಾಂಬಳೆ
 ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್
55

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ,  ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 10-06-2021  

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ,  ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 AM ( KAN & URDU ).PDF ರವೀಂದ್ರ.ಕೆ    

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಗೌಡ

54

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ,  ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 10-06-2021  

ಯಾದಗಿರಿ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ,  ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 HM KAN & URDU.PDF  ರವೀಂದ್ರ.ಕೆ     

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಗೌಡ

53

ಯಾದಗಿರಿ:

 ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ,  ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 10-06-2021  

ಯಾದಗಿರಿ:

 ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ,  ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 SR hm (kan & urdu).PDF  ರವೀಂದ್ರ.ಕೆ                                      

 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಗೌಡ

52

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿ:1-1-2021ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

10-06-2021

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿ:1-1-2021ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

    || LC LIST ||

  || PRC LIST ||

BELLERY DIST GPT TEACHERS LC SENIORITY AS ON 01-01-2021.PDF

BELLERY DIST GPT TEACHERS PRC SENIORITY AS ON 01-01-2021.PDF

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು :ಕೆ.ಎಂ ಬಸವರಾಜ,.

 ಪತ್ತಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು:

ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

51

ಯಾದಗಿರಿ :

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬಿ.ಇಡಿ / ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್/ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

 10-06-2021  

ಯಾದಗಿರಿ :

Covering Letter 

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬಿ.ಇಡಿ / ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್/ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

 PST-HS 2020 SEN-1.PDF

PST-HS 2020 LETTER -PDF.PDF

 ಮಹ್ಮದ ಖಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದಿನ್                   ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶ್ರೀ ಶಾಂತಗೌಡ
50
ರಾಯಚೂರು:
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-2 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ  ವೃಂದದ & ಉಳಿದ ಇತರೆ ವೃಂದದ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
 10-06-2021  
ರಾಯಚೂರು:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-2 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ  ವೃಂದದ & ಉಳಿದ ಇತರೆ ವೃಂದದ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

    || LC LIST ||

     || PRC LIST ||

 PRY GRADE PET TO SEC GRADE-2 PET  LC_SEN 01-01-2021 (1).PDF

PRY GRADE PET TO SEC GRADE-2 PET_SEN RPC 01-01-2021.PDF

  ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ   

ಅಧೀಕ್ಷಕರು:ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ 

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು:

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಉಪ್ಪಳ

 49
ರಾಯಚೂರು:
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ
ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ
ಸ್ಥಳೀಯ 
ವೃಂದದ & ಉಳಿದ ಇತರೆ
ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 
 10-06-2021  
ರಾಯಚೂರು:
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ
ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ
ಸ್ಥಳೀಯ 
ವೃಂದದ & ಉಳಿದ ಇತರೆ
ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 

   || LC LIST ||

    || PRC LIST ||

 PRY AM TO SECONDARY AM LC_SEN 01-01-2021.PDF

PRY AM TO SECONDARY AM_ RPC SEN 01-01-2021 (1).PDF

 ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ   

ಅಧೀಕ್ಷಕರು:ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ 

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು:

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಉಪ್ಪಳ

48
ರಾಯಚೂರು:
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ 
ವೃಂದದ & ಉಳಿದ ಇತರೆ ವೃಂದದ  
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ
ಪಟ್ಟಿ.
 10-06-2021  
ರಾಯಚೂರು:
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ 
ವೃಂದದ & ಉಳಿದ ಇತರೆ ವೃಂದದ  
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ
ಪಟ್ಟಿ.

   || LC LIST ||

  || PRC LIST ||

 
 

 AM_To_HM_LC.PDF

AM_To_HM_RPC.PDF

 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು:ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ 

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು:

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಉಪ್ಪಳ

47
ರಾಯಚೂರು:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ & ಉಳಿದ ಇತರೆ ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ .

10-06-2021
ರಾಯಚೂರು:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ & ಉಳಿದ ಇತರೆ ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 

|| LC LIST ||

|| PRC LIST ||

NGHM LC 18-11-2020    THATKALIKA  LC.PDF

NGHM RPC 18-11-2020  TATKAL  NHK.Pdf

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು:ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ 

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು:

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಉಪ್ಪಳ

46

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ  ಸಪ್ರೌಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-2 ಹಾಗೂ ದೈಹಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ:01/01/2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ  ಪಟ್ಟಿ 

 09-06-2021  

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ  ಸಪ್ರೌಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-2 ಹಾಗೂ ದೈಹಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ:01/01/2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ  ಪಟ್ಟಿ 

 IMG_0001 (1).PDF  ಬಿ ಎಂ  ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಸ್ವಾಮಿ  

ಅಧೀಕ್ಷಕರು :ಕೆ.ಎಂ ಬಸವರಾಜ,.

 ಪತ್ತಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು:

ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ.

45 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಡ್ತಿ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹುದ್ದೆಗೆ     ದಿ:1-1-2021ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  09-06-2021

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಡ್ತಿ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹುದ್ದೆಗೆ     ದಿ:1-1-2021ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

|| LC LIST ||

|| PRC LIST ||

BALLARI DIST HM RO SHM LC SENIORITY  LIST 01-01-2021 (31-5-2021).PDF

BALLARI DIST HM RO SHM PRC SENIORITY  LIST 01-01-2021 (31-5-2021).PDF

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು :ಕೆ.ಎಂ ಬಸವರಾಜ,.

 ಪತ್ತಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು:

ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ.

44  ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿ:1-1-2021ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 09-06-2021

 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿ:1-1-2021ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ || LC LIST ||

||  PRC LIST ||

BALLARI DIST AM TO HM PRC SENIORITY LIST 01-01-2021 (31-5-2021) (1).PDF

BALLARI DIST AM TO HM LC SENIORITY LIST 01-01-2021 (31-5-2021).PDF

  ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು: ಕೆ.ಎಂ ಬಸವರಾಜ.

 ಪತ್ತಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು:

ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ,.

43
ಕೊಪ್ಪಳ:
ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
 07-06-2021  
ಕೊಪ್ಪಳ:
ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
 SENLIST_PRY_ALL-1_COPY.PDF  ನಾಗರಾಜ ಕೊಪ್ಪಳ     ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ನೀರಲಕೇರಿ
42
ಕೊಪ್ಪಳ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ  ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 07-06-2021  
ಕೊಪ್ಪಳ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ  ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 SENLIST_PRY_ALL-1_02_06_2021.PDF ನಾಗರಾಜ ಕೊಪ್ಪಳ                                          ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ನೀರಲಕೇರಿ
41
ಕೊಪ್ಪಳ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ || ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ  || ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಶಿಕ್ಷಕರ || ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಎಮ್‌ ನಿಂದ ಎಚ್ಎಸ್)

 07-06-2021  
ಕೊಪ್ಪಳ:

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ || ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ || ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವತ್ ಶಿಕ್ಷಕರ || ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಎಮ್‌ ನಿಂದ ಎಚ್ಎಸ್)

 

 1_SENLIST_PRY_TO_HIGHSCHOOL_MUSIC.PDF

01-01-2021 PRIMARY AM TO HS.PDF

PHYSICAL TEACHER SEN LIST.PDF

 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ                                                ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ನೀರಲಕೇರಿ    
40

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ ಬೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15-04-2021

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ ಬೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

newschoolpermappln_2nsrnd.PDF

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ :

ಕೋರಿ

 

ಶಿವಾರಾಚಪ್ಪವಾಲಿ
39

ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ವೃಂದದ,ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ,ಶಿಕ್ಷಕರ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

09-03-2021

(COVERING LETTER) ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ವೃಂದದ,ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ,ಶಿಕ್ಷಕರ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

01-01-2021provsencovlet.PDF

ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್
38

ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ವೃಂದದ,ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ,ಶಿಕ್ಷಕರ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

09-03-2021

ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ |ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ವೃಂದದ | ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ |ಶಿಕ್ಷಕರ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

01-01-2021PROVSENLISTMAIN.PDF

01-01-2021PROVSENLC.PDF

01-01-2021PROVSENRPC.PDF

 ಕಾಂಬ್ಳೆ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್
37

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

 

14/12/2020

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

 

Group A to B Cadre Post DR & PR Time tabel Cerculer.pdf

ಹಣಮಂತ ಕದಂ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ,  ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ

36 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು 15/11/2020 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ , ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 Hindi main list office note.pdf

HSTR_201415_Gulbarga_Rev

_mainlist_13112020.pdf

ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
35 ದಿನಾಂಕ 28/09/2020ರ ಡಿಪಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದೇಶ  15/11/2020 ದಿನಾಂಕ 28/09/2020ರ ಡಿಪಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದೇಶ   hsam_hmprom-15-11-20.pdf  ಭೀಮಾಶಂಕರ  
             
34 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 16-09-2020 16/09/2020 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 16-09-2020 prakatanecor_16-9-20.pdf ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
33 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (1:1)ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ (objections) ಕುರಿತು  15/09/2020 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ (objections) ಕುರಿತು  REVprakatane1_15-9-20.pdf ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
32 (signed) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ 15-09-2020 / ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ (objections) ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 15-09-2020  15/09/2020 (signed) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ SIGNEDHINDILIST-15-09-20.pdf
ಕಾಂಬ್ಳೆ
ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
31 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (1:1) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ 14-09-2020 / ಪ್ರಕಟಣೆ (objections) ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 15-09-2020  15/09/2020 ಪ್ರಕಟಣೆ (objections) ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 15-09-2020 PrakataneHINDI-15-9-20.pdf
ಕಾಂಬ್ಳೆ
ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
30 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (1:1) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್  14-09-2020 ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (1:1) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್  hindhsrev-14-9-20.pdf
 
 
ಕಾಂಬ್ಳೆ
ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
29

2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (1:1) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 14-09-2020 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ (1:1) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ  hinhssenprov-14-9-20.pdf  
 
 
ಕಾಂಬ್ಳೆ
 ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
28 1-1-20 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 12-09-2020 1-1-20 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ sencovlet-12-9-20.pdf ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
27 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ 12-09-2020 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2020_senmain_list.pdf ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
26 LC ಪಟ್ಟಿ 12-09-2020 LC ಪಟ್ಟಿ 01-01-2020_LCsenlist.pdf ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
25

RPC ಪಟ್ಟಿ

12-09-2020 RPC ಪಟ್ಟಿ 01-01-2020_RPCsenlist.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

24

1-1-20 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

6-7-20 1-1-20 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ sencoverletter_6_7_20.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ 6-7-20 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ hsprovsen_main_6-7-20.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  LC ಪಟ್ಟಿ 6-7-20 LC ಪಟ್ಟಿ hsprovsen_LC_6-7-20.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  RPC ಪಟ್ಟಿ 6-7-20 RPC ಪಟ್ಟಿ hsprovsen_RPC _6-7-20.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

             
23

ಅಪರ ಅಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ 17/12/2019 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 13/12/2019

:
16-03-2020 ಅಪರ ಅಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ 17/12/2019 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 13/12/2019 revnot13-12-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

22

ದಿನಾಂಕ: 31-5-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

17-12-2019    

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  || ಮುಖ ಪತ್ರ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಖ ಪತ್ರ Sen_COV_13-12-2019.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ 17-12-2019 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ HSFIN_17-12-2019.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  LC ಪಟ್ಟಿ 17-12-2019 LC ಪಟ್ಟಿ HSFIN_LC_17-12-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  RPCಪಟ್ಟಿ || 17-12-2019 RPCಪಟ್ಟಿ || HSFIN_NLC_17-12-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

21

ದಿನಾಂಕ: 31-5-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

31-10-2019    

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  || ಕವರ್ ಪತ್ರ ||   31-10-2019 ಕವರ್ ಪತ್ರ covlet31_10_19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ || 31-10-2019 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ || hslist-31-10-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  LC ಪಟ್ಟಿ || 31-10-2019 LC ಪಟ್ಟಿ || HSLIST_LC_31_10_19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

  RPC ಪಟ್ಟಿ|| 31-10-2019 RPC ಪಟ್ಟಿ|| HSLIST_RPC_31_10_19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

20

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

01-10-2019 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ hsprom-01-102019.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  ||ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ|| 01-10-2019 ||ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ|| hshmvac-1-10-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
19

3-8-2019 ರಂತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

30-08-2019 3-8-2019 ರಂತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು hsam-prom-crs-30-8-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  || || ಕವರ್ ಪತ್ರ || 30-08-2019 ಕವರ್ ಪತ್ರ crscovlet-30-8-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
18

1-1-2019 ರಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

     

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಕವರ ಪತ್ರ

03-08-2019 ಕವರ ಪತ್ರ hssencov-3-8-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

03-08-2019 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ HSSENALL3-8-2019.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

03-08-2019 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ HSSENLC-3-8-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

03-08-2019 ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ HSSEN-RPC-3-8-2019.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
17

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

20-07-2019    

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ 20-07-2019 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ hs-prom-crs-lc.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

20-07-2019 ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ hs-prom-crs-rpc.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
16

ದಿನಾಂಕ: 1-1-2019 ರಲ್ಲಿದಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

16-07-2019    

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  ಕವರ ಪತ್ರ 16-07-2019 ಕವರ ಪತ್ರ sencov-1-1-2019.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ 16-07-2019 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ hssen-all-16-7-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ 16-07-2019 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ hssen-lc-16-7-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

16-07-2019 ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ hssen-rpc-16-7-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
15

ದಿನಾಂಕ: 1-1-2019 ರಲ್ಲಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

15-06-2019    

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಕವರ ಪತ್ರ

15-06-2019 ಕವರ ಪತ್ರ 01-01-2019Pcletter.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

15-06-2019 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ hssen-1-1-19-all.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

15-06-2019 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ hssen-1-1-19-lc.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

15-06-2019 ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ hssen-1-1-19-rpc.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
14

ದಿನಾಂಕ: 1-1-2018 ರಲ್ಲಿದಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

30-05-2019    

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಕವರ ಪತ್ರ

30-05-2019 ಕವರ ಪತ್ರ covlet29-5-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

30-05-2019 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ hssen-29-5-19.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ

30-05-2019 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ hssen-lc-29-5-2019.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
   

ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

30-05-2019 ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ hssen-nlc-29-5-2019.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
13

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 1-1-2018 ಜಿ.ಒ. ಸಂ. ಡಿಪಿಎಆರ್-182-ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.-2011-ದಿ:6/5/2017 ರ ಪ್ರಕಾರ

03-05-2018    

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಕವರ್ ಪತ್ರ

03-05-2018 ಕವರ್ ಪತ್ರ HSCOV.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ

03-05-2018 ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಿ hssen_3-5-2018.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ 03-05-2018 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ hssen_lc_3-5-2018.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

03-05-2018 ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ hssenrpc_3-5-2018.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 6/5/2017 ಜಿ.ಒ. ಸಂ. ಡಿಪಿಎಆರ್-182-ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.-2011-(ಪವಿತ್ರಾ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ: 24-014-2018)

24-01-2018    

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
12

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕವರ್ ಪತ್ರ

24-01-2018 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕವರ್ ಪತ್ರ pavitracase_10-1-2018_covlett.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
11

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017

24-01-2018 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017 PAVITRAFINAL_ALL_24-01-2018.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
10

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2017 – ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ

24-01-2018 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2017 – ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ PAVITRAFINAL_LC-24-01-2018.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
9

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2017 – ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

24-01-2018 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2017 – ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ PAVITRAFINAL_RPC_24-01-2018.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 6/5/2017 ಜಿ.ಒ. ಸಂ. ಡಿಪಿಎಆರ್-182-ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.-2011-(ಪವಿತ್ರಾ ಪ್ರಕರಣ)

     

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
8

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕವರಿಂಗ್ ಪತ್ರ - 2017

05-08-2017 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕವರಿಂಗ್ ಪತ್ರ - 2017 s-cov-letter-5-8-17.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
7

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017

05-08-2017 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2017 hs-sen-all-4-8-17.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
6

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2017 – ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ

05-08-2017 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2017 – ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ hs-sen-lc-4-8-17.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
5

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2017 –ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

05-08-2017 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2017 –ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ hs-sen-nlc-4-8-17.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ದಿನಾಂಕ: 1-1-2016 ರಲ್ಲಿದಂತೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

     

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
4 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕವರಿಂಗ್ ಪತ್ರ - 2016 15-12-2016 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕವರಿಂಗ್ ಪತ್ರ - 2016 Senioritycovletter_14-12-16.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
3

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2016

15-12-2016 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - 2016 emplist _sen_14-12-2016.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
2

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2016 – ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ

15-12-2016 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2016 – ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ emplist_sen_14-12-16-nlc.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
1

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2016 – ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ

15-12-2016 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – 2016 – ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ emplist_sen_14-12-16-lc.pdf

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

 

                                                                                                                                                           ಮುಂದುವರದಿದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-02-2024 04:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080