ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಫೈಲಿನ ಹೆಸರು

ಗಾತ್ರ

ವಿಭಾಗ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು

ಅಧಿಕ್ಷಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

54

ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

20-07-2023 ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ School Subject Wise Vacancy Report (5).pdf 433 KB  C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
53

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಎಚ್‌ಎಂಗಳ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆದ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಕ್ಯಾಡರ್ ವಿನಂತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳು

12.07.202 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಎಚ್‌ಎಂಗಳ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಆದ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಕ್ಯಾಡರ್ ವಿನಂತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳು Final counseling priority list Gr-B Request transfer 3.06 MB  C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
52

ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

 01-07-2023  

ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

 Final prov priority list and rejected lists of GR-B Request transfer  5.23 MB  C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
51

“ ದಿನಾಂಕ: 31/05/2023ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ  ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ.

 24.06.2023  

ದಿನಾಂಕ: 31/05/2023ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ  ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ.

 FINAL PRIORITY LIST NOTIFIED POST  1.09 MB  C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
50

"ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ  ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಯ (HM -‘B’ ಗುಂಪು) ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌  ದಿನಾಂಕ  ಬದಲಾವಣೆ.

 24.06.2023  

"ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ  ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಯ (HM -‘B’ ಗುಂಪು) ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌  ದಿನಾಂಕ  ಬದಲಾವಣೆ.

 HM 5Yrs NOTIFIED POST  645 KB  C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
49

 ದಿನಾಂಕ: 31/05/2023ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ  ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 17-06-2023  

ದಿನಾಂಕ: 31/05/2023ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ  ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 PRIVISIONAL PRIORITY LIST OF NOTIFIED POST  13 MB  C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
48 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ, 5 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಪಟ್ಟಿ 12-01-2023 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ, 5 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಪಟ್ಟಿ PROVISIONAL LIST OF MAX AND MIN TENURE IN NOTIFIED POST 4.02 MB C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
47 ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಗ್ರೂಫ್-ಬಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ  ಶಿಕ್ಷಕರು ದಿನಾಂಕ: 21/11/2022 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ 22-11-2022 ನಿಯಮ-32ರಡಿ ಗ್ರೂಫ್-ಬಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ  ಶಿಕ್ಷಕರು ದಿನಾಂಕ: 21/11/2022 ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ Rule 32 Indpendent Charge order counselled on 21112022 5.38 MB C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
46
ನಿಯಮ 32 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ವಲಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ
ಪ್ರತಿಗಳು
 22-11-2022
ನಿಯಮ 32 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ವಲಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ
ಪ್ರತಿಗಳು
 Transfer order copies 21112022  17.13 MB  C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ   ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
45 ಸಿ'  ವಲಯದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ  ಗ್ರೂಫ್--ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಅಂತಿಮ ದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 20-11-2022

 

Letter/ Timetable for  transfer of HM uder rule 32

ಸಿ'  ವಲಯದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ  ಗ್ರೂಫ್--ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಅಂತಿಮ ದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

LETTER FOR PUBLISHING PROVISIONAL FINAL PRIORITY LIST FOR C ZON

Provisional Final Priority List of transfer to creat vac in c zone

7.19 MB

482 KB

C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
44 ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 21/11/2022 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 'ಸಿ' ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 19-11-2022

ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 21/11/2022 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ 

 

'ಸಿ' ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Rule 32 list called for counselling on 21112022

 

VACANCIES AVAILABLE AS ON 20112022 IN C ZONE

2.12 MB

 

1.69 MB

C2(1) ಶಿವಪುತ್ರ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
43 ಗ್ರೂ್ಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ "ಸಿ"  ವಲಯದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ  04-11-2022

          ಜ್ಞಾಪನ 

ಗ್ರೂ್ಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ "ಸಿ"  ವಲಯದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

Memo

Provisional Priority List of Transfer counselling 04112022

685 KB

489 KB

   ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
42 ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೊರತೆಯಿರುವ 'ಸಿ'  ವಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನುಅರ್ಹ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಗಾವಣೆ  12-10-2022 ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೊರತೆಯಿರುವ 'ಸಿ'  ವಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನುಅರ್ಹ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಗಾವಣೆ  
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
 Transfer Notification to vacate C zone Gr B HM posts (1)  6.53 MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ  ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
41 ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೊರತೆಯಿರುವ 'ಸಿ'  ವಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನುಅರ್ಹ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಗಾವಣೆ 07-10-2022 ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೊರತೆಯಿರುವ 'ಸಿ'  ವಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನುಅರ್ಹ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಗಾವಣೆ

Transfer Notification to vacate C zone Gr B HM posts (1)

6.53 MB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
40  2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಡೆಸಲಾದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ-1 & 2 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 20-06-2022  2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಡೆಸಲಾದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ-1 & 2 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

Provisional Exam Serniority Details ROUND 2

10.2 MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ
39
 ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು 
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ
ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ  ಹಾಗೂ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸದೇ
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ
ಪ್ರತಿಗಳು
 13-05-2022  
ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು 
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ
ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ  ಹಾಗೂ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸದೇ
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ
ಪ್ರತಿಗಳು
 

 Transfer orders of Gr B officers completed max tenure in specif

 16.4 MB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

38 ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ  ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸದೇ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 09-05-2022

ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸದೇ
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

Revised final priority list 

ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಪೂ

7.4 MB

C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

37 ಗ್ರೂಫ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 21-04-2022

ಗ್ರೂಫ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

Priority List Gr B HMs Qualified for Notified Posts announced o

8.4 MB

ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

36 ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 19-02-2022

ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

secondary HM vaccancy list

436 KB

C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

35 "ದಿನಾಂಕ: 30/06/2021ರ ಅಧಿಚಸೂನೆಯನ್ವಯ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ  ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 21/02/2022 ರಂದು  ನಡೆಯುವ  ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ 17-02-2022

ದಿನಾಂಕ: 30/06/2021ರ ಅಧಿಚಸೂನೆಯನ್ವಯ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ  ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 21/02/2022 ರಂದು  ನಡೆಯುವ  ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ

Request Transfer priority list as per notification date 3006202

4.28 MB

 C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

34  ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 30/06/2021ಕ್ಕಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾವಧಿ 03 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 16-02-2022

 ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 30/06/2021ಕ್ಕಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾವಧಿ 03 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Min Tenure in Specified post as on 30062021 request

1.78 MB

 C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

33 ದಿನಾಂಕ: 30/06/2021 ರಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವಾವಧಿ 05 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 
 08-02-2022

ದಿನಾಂಕ: 30/06/2021 ರಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವಾವಧಿ 05 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Covering Letter 

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 covering letter

Counselling Employee List (30)

School Subject Wise Vacancy Report (6) (1)

 344 KB

400 KB

440 KB

 C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

32 ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 14-12-2021

ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

Group B or High school HM vaccancy

56 KB

C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

31 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ 13-12-2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ(time table and covering letter)

 

ಗ್ರೂಪ್-'ಬಿ' ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ

Letters to DDPIs to inform Group B HMs and Equivalent to attend

 

 

 

HM Priority list sec as on 11-11-2020

 

 

1.45 Mb

 

 

 

 

 

 

C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

30  ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ)  29-11-2021

 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ)

||  11-11-2021   || 

    30-06-2021 ||

Specified post minimum tenure as on 11-11-2020

Specified post minimum tenure as on 30-06-2021

 

420 KB

404 KB

  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

29

ದಿನಾಂಕ 11.11.2020 ಹಾಗು 30.06.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೂಪ್”ಬಿ” ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ)

29-11-2021

ದಿನಾಂಕ 11.11.2020 ಹಾಗು 30.06.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೂಪ್”ಬಿ” ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ)   

||  11-11-2021   ||

    30-06-2021 ||

Final Provisional eligible list of HM as on 11-11-2020

Final Provisional eligible list of HM as on 30-06-2021

 

 

527 KB

416 KB 

 

 C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

28

ದಿನಾಂಕ: 11/11/2020ರಂದು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 05 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-‌ʼಬಿʼ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 08/11/2021 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 04-11-2021  

ದಿನಾಂಕ: 11/11/2020ರಂದು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 05 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-‌ʼಬಿʼ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 08/11/2021 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 counselling Priority list for  specified post max tenure complt  880 KB  C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

27

ದಿನಾಂಕ: ೧೧/೧೧/೨೦೨೦ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: ೩೦/೦೬/೨೦೨೧ ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ೦೫ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗಳು

31-07-2021

ದಿನಾಂಕ: ೧೧/೧೧/೨೦೨೦ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: ೩೦/೦೬/೨೦೨೧ ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ೦೫ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗಳು

Final List of Gr B officers completed max 5 years of service in 950 KB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

26

ದಿನಾಂಕ: 30/06/2021 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟಿ

27-07-2021

ದಿನಾಂಕ: 30/06/2021 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟಿ

Officers completed 5 years of service in sppost as on 1111202 656 KB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

25

ದಿನಾಂಕ: 11/11/2021 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

26-07-2021

ದಿನಾಂಕ: 11/11/2021 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ 05 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‘ಬಿ’ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

Officers completed 5 yr service in sp post as on 11112020 681 KB C2(1)ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

24

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

20-11-2020

ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪಟ್ಟಿ

 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪಟ್ಟಿ  951 KB  C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

23 " 'ಸಿ' ವಲಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದೇಶ 5/7/2020 " 'ಸಿ' ವಲಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದೇಶ hms-transforder_c_to_A.pdf 8567 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

22 ದಿ: 01/01/2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ  5/6/2020 ದಿ: 01/01/2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ hmsorder-6-5-20.pdf 6355 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

21

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

3/6/2020 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ NOC_kas_hm_6-3-20.pdf 1695 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

||ಸುತ್ತೋಲೆ 2|| ಸುತ್ತೋಲೆ 2 hmcov-5-3-20.pdf 832 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

19 ದಿನಾಂಕ: 03/01/2020 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 3/5/2020 ದಿನಾಂಕ: 03/01/2020 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ hmprom_5-3-20.pdf 22344 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಸುತ್ತೋಲೆ 3/5/2020 ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಸುತ್ತೋಲೆ hmcov-5-3-20(1).pdf 832 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ: 03/01/2020 ರಂದು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ "ಸಿ" ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 3/5/2020 ದಿನಾಂಕ: 03/01/2020 ರಂದು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ "ಸಿ" ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು hmvac-5-3-20.pdf 16471 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

19 ದಿನಾಂಕ: 03/01/2020 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 3/4/2020 ದಿನಾಂಕ: 03/01/2020 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ hmprom_4-3-20.pdf 22862 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ 3/4/2020 ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ hmcov-4-3-20.pdf 672 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

18

ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ "ಸಿ" ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು  ಪ್ರಕಟಿಸಿದ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

3/4/2020 ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ "ಸಿ" ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ group_rev_priot-4-3-20.PDF 282 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

|| ತಿರಸ್ಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ || 3/4/2020 ತಿರಸ್ಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ groupb_rev_rejlist_4-3-20.pdf 183 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

"ಸಿ' ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ತೆರವಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರ 3/4/2020 "ಸಿ' ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ತೆರವಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರ covlet_4-3-20.PDF 477 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

17 "ಸಿ" ವಲಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 3/3/2020 "ಸಿ" ವಲಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ finpriolist_groupb_3-3-20.PDF 283 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

|| ತಿರಸ್ಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ || 3/3/2020 ತಿರಸ್ಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ finrejlst_3-3-20.pdf 183 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

"ಸಿ' ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ತೆರವಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರ 3/3/2020 ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ covlet_3-3-20.PDF 537 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

16 "ಸಿ" ವಲಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 2/26/2020 "ಸಿ" ವಲಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ provpriority_26-2-20.PDF 286 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

|| ತಿರಸ್ಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ || 2/26/2020 ತಿರಸ್ಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ provprio_rej_26-02-20.PDF 179 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

"ಸಿ' ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ತೆರವಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರ 2/26/2020 "ಸಿ' ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ತೆರವಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರ covlet.PDF 571 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

15 'ಸಿ' ವಲಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಲಿಂಕ್ 1/29/2020 'ಸಿ' ವಲಯದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತರುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಲಿಂಕ್ http://164.100.133.126/transfer/(S(uzl0iva52x1kscl2rwjdawed))/Teachers/Login.aspx/   C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

|| ಅಧೀಸೂಚನೆ || 1/29/2020 ಅಧೀಸೂಚನೆ transnot_29-1-20.PDF 10045 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

15 ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರಂದು ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ 1/28/2020 ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರಂದು ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ hmprom_28-01-20.PDF 2342 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

13 ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ  1/4/2020 ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ hsam_hmprom_3-1-2020.PDF 18704 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

11 ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳು   ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳು hm-orders-26-9-18.PDF 10908 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

10 ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ "ಎ" ವಲಯದ ಗ್ರುಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 24/09/2020 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ 9/22/2018 ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ "ಎ" ವಲಯದ ಗ್ರುಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 24/09/2020 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಗೆ gb_comptrans-fin-22-9-18 .pdf 3003 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

9 ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 9/18/2018  ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ  Req_GB_wu_fin_18-9-18.pdf  107.40 KB  C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರ  9/18/2018 ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರ cov-18-9-18.pdf  825 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 9/18/2018 ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು(ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ) ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ Req_Gb_wu_fin_18-9-18.PDF 108 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

8 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 9/1/2018           
ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ 9/1/2018 ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ gb-req-tra31082018(1).PDF 17166 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

||ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ದೈಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ|| 9/1/2018 ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ದೈಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ gb-req-tra31082018pe.PDF 433 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

7 "ಎ" ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಪಟ್ಟಿ  8/30/2018 "ಎ" ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಪಟ್ಟಿ gb_azone_com_prov_tran_30-8.PDF 2649 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

6 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ 8/25/2018 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ azonegroupb-25-8.PDF 3361 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

5 ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಪಡುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 8/15/2018 ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಪಡುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ hmAZone-13082018.PDF 20801 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

4 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ 7/27/2018 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ INCOMING-24-07-2018.PDF 2044 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

||ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಿ || 7/27/2018 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಿ INCOMING-24-07-2018(1).PDF 2044 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

|| ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ || 7/27/2018 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ OUTGOING-24-7-18.PDF 993 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

3 ಕಡ್ಢಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ "ಎ" ವಲಯದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 7/17/2018 ಕಡ್ಢಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ "ಎ" ವಲಯದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ರೂ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು azonehm17-7-18.pdf 3564 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

2 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ) 7/17/2018 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ) groupbnotf_17-7-18.PDF 12261 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

1 'ಎ' ವಲಯದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು 7/11/2018          
2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ  7/11/2018 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ cov9-7-2018.pdf 285 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಎ" ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಪಟ್ಟಿ 7/11/2018 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಎ" ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಪಟ್ಟಿ hm-prov2018-azone.xlsx 101kb C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

|| ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ || 7/11/2018 ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ hm-prov2018-azone.xlsx 200 KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

8 ನಿರ್ಧಿಷ್ಠಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು(ದಿ: 19/06/2018 ರಂದು ಇಂದೀಕರಿಸಿದ) 6/13/2018 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯು ನಿರ್ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 19/06/2018 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ brcfinal_19-6-18.PDF 14481 C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

9 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  * ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 05 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ brc-18-05-2018.PDF 4764 C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

10 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 4/13/2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. BRC_FINALLIST_2016-17.PDF 2406 C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

11 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ. 4/7/2017 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ. BRC PROVISIONAL MERIT LIST.PDF 2131 C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

12 ದಿನಾಂಕ: 31/08/2016 ರಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ವಿವರಗಳು * ದಿನಾಂಕ: 31/08/2016 ರಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ವಿವರಗಳು  brccoun_30_8-16.PDF 916 C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

13 ದಿ: 01/01/2014 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ)   ದಿ: 01/01/2014 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ)  hmsen_lc_2015.PDF 18790 C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

14 ದಿ: 01/01/2014 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಉಳಿದ ವೃಂದ)   ದಿ: 01/01/2014 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಉಳಿದ ವೃಂದ) groupbsen_rpc.PDF 7954 C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

15 ದಿನಾಂಕ: 01/01/2014 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಮೂಲ ವೃಂದ)   ದಿನಾಂಕ: 01/01/2014 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಮೂಲ ವೃಂದ) hmvacancy-16-11-2015.PDF 131 C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

16 371(ಜೆ) ಅಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ.            
17 "ಸಿ" ವಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ   "ಸಿ" ವಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ finshift14-8-12.PDF 28KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

18 "ಸಿ" ವಲದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು "ಎ" ಮತ್ತು "ಬಿ" ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪತ್ರ 7/20/2012 "ಸಿ" ವಲದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು "ಎ" ಮತ್ತು "ಬಿ" ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪತ್ರ shifting.PDF 52KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

19 "ಸಿ" ವಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ    "ಸಿ" ವಲಯದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ shiftinggroupbprovlist.PDF 34KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

20 ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಪತ್ರ  5/11/2012 ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಪತ್ರ promotion 11-5-2012.PDF 95KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

21 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 5/4/2012 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. BRCVAC.PDF 125kb  C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

22 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ.   ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ yadgirlist.PDF 133kb C2(1) ADM-2
23  
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
  ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ raichlist.PDF 179kb
24  
ಕೊಪ್ಪಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ
  ಕೊಪ್ಪಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ koplist.PDF 186kb
25  
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ
  ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ gullist.PDF 267kb
26  
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

  ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ bidarlist.PDF 226kb
27  
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
  ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ bellarylist.PDF 264kb
28 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 9/9/2011 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ groupbcov.PDF 72KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

29 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಣೆ   ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಣೆ group b application (1).doc 3.79mb C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

30 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ   ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ brc_result.PDF 88KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

31 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ   ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ brceligible.pdf 73KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

32 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ   ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ brcnoneligible.pdf 94KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

33 ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ brcLETTER.DOCX 23KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

34 2010ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ.  7/15/2010 2010ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ. HMRECRLIST_15-7-2010.PDF 302KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

35 2010ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ. 7/14/2010 2010ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ. hmprom_14-7-2010_orders.PDF 210KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

36 2010ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ   2010ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ hmdlrc_vac.PDF 250KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

37 2010 ರಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಹೊಂದಿದದ ಗ್ರೂ್ಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕಕ್ಷಕರ ವಿವರಗಳು ದಿ: 1704/2020   2010 ರಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಹೊಂದಿದದ ಗ್ರೂ್ಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕಕ್ಷಕರ ವಿವರಗಳು ದಿ: 1704/2020 hmdlrc_vac.PDF 250KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

38 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ - 17/04/2010   ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ - 17/04/2010 notific (1).JPG 257KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

39 ದಿನಾಂಕ: 05/02/2010 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ. 2/5/2010 ದಿನಾಂಕ: 05/02/2010 ರಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ. HM Promotion.PDF 1984KB C2(1) ಭೀಮಾಶಂಕರ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-07-2023 07:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080