ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಭೋಧಕೇತರು

ಬೊಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಕಡತದ ಹೆಸರು

ಗಾತ್ರ

ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
10

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು.

 11-06-2021  

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು.

 Driver-Attender & Peon Transfer Order copy.PDF  400KB  ಹಣಮಂತ ಕದಂ  

 ಅಧಿಕ್ಷಕರು: ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಟೆ.

 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1):

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ.

9

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2/5/7/ ಜ್ಞಾಪನಾ ವರ್ಷ:

07-05-2020 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2/5/7/ ಜ್ಞಾಪನಾ ವರ್ಷ: 2-5-7yearsmemo 1.43MB    
    ಪಟ್ಟಿ   ಪಟ್ಟಿ ,2-5-7yrs-Grup-B-C-D-list.pdf 638KB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

8

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಪಟ್ಟಿ 2019-20

  ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಪಟ್ಟಿ 2019-20 nontch-tran-10-07-2019.pdf 6.86MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

7

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019-20

19-06-2019 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019-20 TRSCIR-19-20.pdf 1.41MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

6

2018 ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳು

02-08-2018      

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಧಾರದ ಆದೇಶಗಳು

  ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಧಾರದ ಆದೇಶಗಳು Admin.pdf 3.65MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರದ ಆದೇಶಗಳು

  ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರದ ಆದೇಶಗಳು govt.pdf 1.59MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳು

  ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳು request.pdf 4.46MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

5

2018ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

30-07-2018 2018ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ Finelilist30-7-18.pdf 11.7MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

4

2018ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಿ

30-07-2018 2018ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಿ Finnotelilist30-7-18.pdf 4.98MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

3

2018 ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

26-07-2018 2018 ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ TransferEligibleList-26-7-18.pdf 10.9MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

2

2018ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಿ

26-07-2018 2018ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಿ TransferNotEligibleList-26-7-18.pdf 4.66MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

1

2018 ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

12-07-2018 2018 ರ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು nontchTRAN2018.pdf 8.57MB

ಹಣಮಂತ ಕದಮ್

ಎಸ್.ಅವಟಿ / ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-06-2021 05:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080