ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಭೋಧಕರು

ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು

 

ಗಾತ್ರ

ವಿಭಾಗ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್

ಅಧಿಕ್ಷಕರು / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

45 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ . After counselling  on 19.07.2023 19-07-2023

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ . After counselling  on 19.07.2023

vacancy after 19-07-2023 counselling.pdf 3.13 MB ಮರೆಪ್ಪ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಸೊಮನಾಥ ಮೆತ್ರಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಎಸ್.ವಾಲಿ

44 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ as on 18.07.2023 18.07.2023

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ as on 18.07.2023

vacancy after 18-07-2023 counselling.pdf 3.05 MB ಮರೆಪ್ಪ

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಸೊಮನಾಥ ಮೆತ್ರಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಎಸ್.ವಾಲಿ

43 ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ  17-07-2023

ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

         ||ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ AM ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

         ||ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ PET ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

          ||ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ SPL  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

 

Sec vac AM group 17-07-2023

Sec vac PET group 17-07-2023

Sec vac SPL group 17-07-2023

 

920 KB

532 KB

407 KB

 ಭಿಮರಾಯ   

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಯುವರಾಜ ಗಾಡಿ

42 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ  17-07-2023

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

         ||ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ HM ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

         ||ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ AM ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

         ||ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ PET ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

         ||ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ SPL  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

 Pri vac AM group 17-07-2023

Pri vac HM group 17-07-2023

Pri vac PET group 17-07-2023

Pri vac SPL group 17-07-2023

 3.12 MB

996 KB

603 KB

402 KB

 ಮರೆಪ್ಪ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಸೊಮನಾಥ ಮೆತ್ರಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಎಸ್.ವಾಲಿ

41 ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 14-07-2023

ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Secondary Mutual transfer AM Priority List ||

 

 Sec AM Mutual out of division priority list 11-07-2023  448 KB  ಭಿಮರಾಯ   

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಯುವರಾಜ ಗಾಡಿ

40 ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 14-07-2023

ಪ್ರೌಢ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Secondary Request transfer AM Priority List ||

 

|| Secondary Request  transfer PET Priority List ||

 

|| Secondary  Request transfer SPL Priority List ||

 Sec Req AM out of division priority list 11-07-2023

Sec Req PET out of division priority list 11-07-2023

Sec Req SPL out of division priority list 11-07-2023

 800 KB

444 KB

444 KB

  ಭಿಮರಾಯ   

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಯುವರಾಜ ಗಾಡಿ

39  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 14-07-2023

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Secondary Mutual transfer AM Priority List ||

 

|| Secondary Mutual transfer PET Priority List ||

 Sec Mutual AM Within division priority list 11-07-2023

Sec Mutual PET Within division priority list 11-07-2023

 500 Kb

404 KB

 ಭಿಮರಾಯ   

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಯುವರಾಜ ಗಾಡಿ

38 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 14-07-2023

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Covering Letter ||

|| Secondary Request transfer AM Priority List ||

|| Secondary transfer PET Priority List ||

|| Secondary transfer SPL Priority List ||

 Sec Req AM Within division priority list 11-07-2023

Sec Req PET Within division priority list11-07-2023

Sec Req SPL Within division priority list 11-07-2023

 1.29.MB

 

544KB

468KB

 

 ಭಿಮರಾಯ 

 

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಯುವರಾಜ ಗಾಡಿ

37 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 14.07.2023

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Primary Request transfer AM Priority List ||

 pri mutual out of divi AM priority list 11-07-2023  455 KB   ಮರೆಪ್ಪ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಸೊಮನಾಥ ಮೆತ್ರಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಎಸ್.ವಾಲಿ

36 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 14.07.2023

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Primary Request transferHM Priority List ||

|| Primary Request transfer AM Priority List ||

|| Primary Request transfer PET Priority List ||

|| Primary Request transfer SPL Priority List ||

 

 pri Req HM out of division priority list 11-07-2023

pri Req AM out of division priority list 11-07-2023

pri Req PET out of division priority list 11-07-2023

pri Req SPL out of division priority list 11-07-2023

 436 KB

4.33 MB

488 KB

 

420 KB

  ಮರೆಪ್ಪ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಸೊಮನಾಥ ಮೆತ್ರಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಎಸ್.ವಾಲಿ

35 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ  

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Primary Mutual transfer AM Priority List ||

 pri Mutual AM withindivi priority list 11-07-2023  428 KB   ಮರೆಪ್ಪ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಸೊಮನಾಥ ಮೆತ್ರಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಎಸ್.ವಾಲಿ

 
34 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 14-07-2023

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ  ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

||  Covering Letter ||

 

|| Primary Request transferHM Priority List ||

|| Primary Request transfer AM Priority List ||

|| Primary Request transfer PET Priority List ||

|| Primary Request transfer SPL Priority List ||

 

 pri Req HM withindivi priority list 11-07-2023

pri Req AM withindivi priority list 11-07-2023

pri Req PET withindivi priority list 11-07-2023

pri Req SPL withindivi priority list11-07-2023

 426 KB

1.95 MB

443 KB

412 KB

 ಮರೆಪ್ಪ

 ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಸೊಮನಾಥ ಮೆತ್ರಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಎಸ್.ವಾಲಿ

33 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 19-02-2022

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

Counseling Timetable

530 kb

ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ
ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ
ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:ಎಸ್.ವಾಲಿ

ಸಹಾಯಕನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ

ಹಿರಿಯಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಾಧತ್‌ ಹುಸೇನ್
32  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ   19-02-2022

            ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

                   ||ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ AM ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

                  ||ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ PET ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

                 

                  ||ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ SPL ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

 

Secondary AM Vaccancy List

Secondary PET vaccancy list

Secondary SPL vaccancy list

704 KB

476 KB

464 KB

 ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

31

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

 19-02-2022

                ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

                        ||ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ HM ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

 

                        ||ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ AM ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

 

                        ||ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ PET ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

 

Primary HM vaccancy list (2)

Primary AM vaccancy list (2)

Primary Vaccancy PET list

891 KB

2.7 MB

632 KB

 ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ  

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಾಧತ್‌ ಹುಸೇನ್

30

2 ನೇ ಹಂತದ  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ  ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

 19-02-2022

2 ನೇ ಹಂತದ  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ  ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ||

  || ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ||

|| ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ||

  || ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. ||

  || ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.||

 

req secondary AM

req Secondary PET

req sec SPL

Mutual Secondary AM

Mutual Secondary PET

 

548 KB

416 KB

412 KB

412 KB

400 KB

 

 

ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ

 

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

29

2 ನೇ ಹಂತದ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ  ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

 19-02-2022  

2 ನೇ ಹಂತದ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ  ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

  || ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ||

  ||ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ||

 ||ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ||

  ||ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ  ||

 

req Primary HM

req Primary AM

req Primary PE

mutual Primary AM

 

 

400 KB

552 KB

400 KB

416 KB

 

 

ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಾಧತ್‌ ಹುಸೇನ್

28

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

18-12-2021

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

|| ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ AM  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

|| ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ PET ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

|| ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ SPL ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

 

 

Secondary vaccancy AM

Secondary PET Vaccancy 

Secondary SPL teacher vaccancy list

 

136 KB

60 KB

56 KB

 

ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ
 

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

27

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

13-12-2021

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

|| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ   HM ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

|| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ   AM  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

|| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ   PET ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

|| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ   SPL  ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ||

Primary HM Vaccancy list

Primary AM Vaccancy List

Primary PET Vacancy list

Primary Vaccancy SPL

160 KB

730 KB  

104KB 

40 KB

ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಾಧತ್‌ ಹುಸೇನ್

26

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

13-12-2021

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

Timetable for Transfer

360Kb

ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ

ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ
 
 

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಾಧತ್‌ ಹುಸೇನ್

25 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 13-12-2021

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Request Transfer out of District within Division AM as on 11/11/2020 ||

|| Request Transfer out of District within DivisionPET as on 11/11/2020 ||

|| Request Transfer out of District within DivisionSPL as on 11/11/2020 ||

 Sec AM Priority list as on 11-11-2020

Sec PET priority list as on 11-11-2020

Sec SPL priority list as on 11-11-2020

 1.36 MB

520 Kb

460 Kb

 
ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ
 

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

24 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 13-12-2021

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Request Transfer out of District within Division AM as on 11/11/2020 ||

|| Request Transfer out of District within DivisionPET as on 11/11/2020 ||

|| Request Transfer out of District within DivisionSPL as on 11/11/2020 ||

|| Request Transfer out of District within DivisionHM as on 11/11/2020 ||

Primary AM Priority as on 11-11-2020 

Primary PET  Priority list 11-11-2020

Primary SPL Priority as on 11-11-2020

Primary HM  Priority list 11-11-2020

 

 1.9 MB

424 KB

400 KB

416 KB

 

 
ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ
 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಾಧತ್‌ ಹುಸೇನ್

23 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 07-12-2021 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

Mutual AM as on 11-11-2020 Primary

440 KB

ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಾಧತ್‌ ಹುಸೇನ್

22  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ  07-12-2021
ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ


||ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ
ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ AM as on 11-11-2020 ||
||ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ 
ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ PET as on 11-11-2020 ||

||ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ 
ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ SPL as on 11-11-2020 ||

 Mutual AM as on 11-11-2020 SEC

Mutual PET as on 11-11-2021 Sec

Mutual SPL as on 11-11-2020 Sec

 452 KB

400 KB

400 KB

 
ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ

 ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

21

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| Request Transfer out of District within Division AM as on 11/11/2020 ||

|| Request Transfer out of District within Division PET as on 11/11/2020 ||

|| Request Transfer out of District within Division SPL as on 11/11/2020 ||

|| Request Transfer out of District within Division HM as on 11/11/2020 ||

request AM as on 11-11-2020 primary

request PET as on 11-11-2020 primary

request primary SPL as on 11-11-2020

request HM priority list 11-11-2020

1.19 MB

424 KB

400 KB

416 KB

ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ  

ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪ ಕೋರಾ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜನಾರ್ಧನ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಸಾಧತ್‌ ಹುಸೇನ್

21

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

 29-11-2021

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 

|| ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ PET as on 30-06-2021 ||

|| ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿSPL as on 30-06-2021 ||

|| ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ PET as on 11-11-2020 ||

|| ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ PET as on 11-11-2020 ||

 

Request PET as on 30-06-2021 Sec

 

Request SPL as on 30-06-2021 Sec

 

Request PET as on 11-11-2020 Sec

 

Request SPL as on 11-11-2020 Sec

 

416 KB

412 KB

520 KB

460 KB

 
ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ
  ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
19

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

 20-11-2021

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

|| 30-06-2021 ||

|| 11-11-2021 ||

 Request transfer eligible as on 30-06-2021

Request transfer eligible list as on 11-11-2020

 

560 KB

 

1.37 MB

 
ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ
 ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
18

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

26-10-2021 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

Previous Year Excess Eligible Transferred Provisional PYEC Counselling Employee List AM

72 Kb

ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
17

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 26-10-2021  

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ  ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ.|| ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು || ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು

 ||  ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು 

 Previous Year Compulsory Eligible Transferred Provisional PYEC Counselling Employee List AM||

Previous Year Compulsory Eligible Transferred Provisional PYEC Counselling Employee List PE ||

Previous Year Compulsory Eligible Transferred Provisional PYEC Counselling Employee List SPL

 124 Kb

||

48 Kb

||

40 Kb

 

 
ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ
 ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
16

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

28-10-2019
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
primout_mut_28-10-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

||
  ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು COVLET.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
15

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

10-10-2019 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ secvac-10-9-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
14

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

09-09-2019 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ compseccov-9-9-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
||

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ || ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

||
  ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ || ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ comp-sec-with-fin-9-9-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
13

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

27-08-2019 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ comptimetab-27-8-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
12

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ

07-08-2019 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ secconcan7-8-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
11

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ : ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

02-08-2019 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ : ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ HSREQUESTTIMETABLE-2-8-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ||

02-08-2019 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ || req_sec_with_revfin-2-8-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
10

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

31-07-2019 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ compulsory_secondary_withinunit_31-7-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
9

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ :

28-07-2019 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ : reqsec_within_fin-28-7-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
8

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ :

24-07-2019       ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
||

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ

24-07-2019 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ HS-withinunit_Mutual-PROV.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  ||

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ

24-07-2019 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ HS-Outofunit_Mutual-prov.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
  ||

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ

||
24-07-2019 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ PRIM-OUT-MUTUAL-PROV.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
7

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

12-07-2019 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ Req_sec_out_prov_div_lists.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
6

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

12-07-2019 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ req-prim-out-12-7-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
5

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಒಳಗಿನಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

05-07-2019 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ಒಳಗಿನಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ req_sec_with_prov-5-7-19.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
4

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವಿವರ

27-06-2019 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವಿವರ EXCESs_cov-27-6-19.pdf   cಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
3

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಟಿಜಿಟಿ/ಪದವಿಧರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು/ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ :

20-09-2018       ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
||

ಕವರ್ ಪತ್ರ

20-09-2018 ಕವರ್ ಪತ್ರ reqcov20-9-18.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
||

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ(ಘಟಕದೊಳಗೆ)

|
20-09-2018 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ(ಘಟಕದೊಳಗೆ) REQSEC-WU.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
|

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ(ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ)

|
20-09-2018 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ(ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ) ReqSecOUPPL200918.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ(ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ)

20-09-2018 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ(ಘಟಕದ ಹೊರಗಿನ) ReqPriOUPPL200918.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
2

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಖ ಪತ್ರ

25-08-2018 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಖ ಪತ್ರ seccov.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
|| ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ || ಸ.ಶಿ./ದೈ.ಶಿ./ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ secreqprov25-8-2018.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
1

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ. ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ 10 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ವಿವರದ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ [ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ] ಮುಖ ಪತ್ರ

14-08-2018 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ. ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ 10 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ವಿವರದ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ [ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ] ಮುಖ ಪತ್ರ 2017-18COV.pdf   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

ಎ ವಲಯದ ಪಟ್ಟಿ

14-08-2018 ಎ ವಲಯದ ಪಟ್ಟಿ tds13-8-18-aazone-hsam (1).XLSX   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
 

 ಬಿ  ವಲಯದ ಪಟ್ಟಿ

14-08-2018 ಬಿ ವಲಯದ ಪಟ್ಟಿ tds13-8-18-bzone-hsam (2).XLSX   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ
   

 ಸಿ  ವಲಯದ ಪಟ್ಟಿ

14-08-2018 ಸಿ ವಲಯದ ಪಟ್ಟಿ tds13-8-18-Czone-hsam (1).XLSX   ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಅಧಿಕ್ಷಕರು:ದಿನೇಶ ಕಟ್ಟಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಎಸ್.ವಾಲಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-07-2023 09:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080